نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط‌زیست پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

چکیده

آگاهی از نیاز آبی گیاهان و برآورد تبخیر-تعرق یکی از ملاحظات اساسی برای افزایش بهره­وری آب و مدیریت آن است. با توجه به اهمیت مسئله آب در بخش کشاورزی، اندازه‌گیری دقیق نیاز آبی انواع محصولات کشت‌شده ضروری است. اگرچه نیاز آبی اغلب محصولات توسط فائو گزارش‌شده است اما نیاز آبی بسیاری از گیاهان دارویی ازجمله گل‌گاوزبان که کشت آن­ها در کشور رو به افزایش است، موردبررسی قرار نگرفته است. یکی از روش­های تعیین آب موردنیاز گیاهان درصورتی‌که بتوان ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم را اندازه­گیری کرد روش بیلان آب و استفاده از میکرولایسیمتر است. در این راستا پژوهشی باهدف اندازه‌گیری نیاز آبی گل‌گاوزبان اروپایی با استفاده از میکرولایسیمتر انجام‌گرفته است. گیاهان درون میکرولایسیمتر در خارج از محیط گلخانه و در شرایط طبیعی مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان کشت شدند. حجم آب ورودی و آب خارج‌شده از میکرولایسیمتر اندازه­گیری شدند. تبخیر-تعرق گیاه مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه هواشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی رشت و نرم‌افزار کراپ‌وات که از روش پنمن‌مانتیث بهره می­گیرد، برآورد شد. در مرحله بعد، ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان در طول دوره رشد گیاه از نسبت تبخیر-تعرق اندازه­گیری شده گل‌گاوزبان و تبخیر-تعرق مرجع محاسبه‌شده به‌دست آمد. نتایج نشان داد که نیاز آبی گل‌گاوزبان اروپایی در مراحل ابتدایی، میانی و انتهایی به­ترتیب 66/0، 35/1 و 23/1 میلی­متر در روز و ضرایب گیاهی آن به ترتیب 2075/0، 3403/0 و 29/0 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Water Requirement and Crop Coefficients of European Borage (Borago Officinalis) Using the Water Balance Method in Rasht City

نویسندگان [English]

  • alireza Seifzadeh 1
  • Mohammad Reza Khaledian 2
  • Mohsen Zavareh 3
  • Parisa Shahinrokhsar 4
1 MSc. Student, Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht and Department of Water Engineering and Environment, Caspian Sea Basin Research Center
3 Associate Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht
4 Agricultural Engineering Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the most important section for increasing water productivity and management is aware of the crop water requirement and calculation of evapotranspiration. Because of the importance of water’s problem in agriculture, the exact calculation of crop water requirement for variety of cultivated crops is necessary. Water requirement of most crops has been reported by FAO, but water requirement of many medicinal plants, increasing cultivation area of them in Iran, has not been studied. One of the methods used to determine crop water requirements if the input and output water in the system can be measured are water balance method by using lysimeter. This study aimed to measure water requirement of European borage has done by using lysimeter. In this way, seed of European borage were planted within a lysimeter placed in a field of European borage and under natural conditions in the Guilan Research Center for Agriculture and Natural Resources. The incoming and outgoing water of lysimeter were measured. Reference evapotranspiration was calculated using meteorological data from synoptic stations of Rasht Center and CropWat software using Penman-Monteith method. Then crop coefficient of borage in the growth period of the plant was calculated from the ratio of borage evapotranspiration and calculated ET0. The results showed that water requirement of European borage in the initial, the middle and the end stages are 0.66, 1.35 and 1.23 mm/day, respectively and crop coefficients of European borage are 0.2075, 0.3403 and 0.29, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Medicinal plant
  • Irrigation management
  • Lysimeter
رجبی، ز.، بهیار، م.ب.، غیور، ح.، گندمکار، ا.1393. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق زﻋﻔﺮان ﺑﺎ روش ﭘﻨﻤﻦ ﻣﻮﻧﺘﯿﺚ و ﻧﯿﺎز آﺑﯽ آن در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. ﺷﻤﺎره اول، 1012: 252-239.
ﺷــﺮﯾﻔﯽ ﻋﺎﺷــﻮرآﺑﺎدی، ا.، روﻣــﯽ ﭘــﻮر، ح.، ﻋﺼــﺎره، م.ح.، ﻟﺒﺎﺳــﭽﯽ، م.ح.، ﻋﺒﺎس زاده، ب.، ﻧﺎدری، ب. و رﺿﺎﯾﯽ ﺳﺮﺧﻮش، م.1390. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿـﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﻮﻣﺎدران (AchilleamillefuliumL.) ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻻﯾﺴﯽﻣﺘﺮ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﻣﻌﻄﺮ اﯾﺮان.28. 3: 492-484.
شهابی فر، م. و رحیمیان، ح. 1386. تعیین نیاز آبی چغندرقند به روش لایسیمتری در مشهد، مجله چغندر.23. 2:184-177.
 شینی دشتگل، ع. ناصری، ع.ع. و جعفری، س. 1388. مطالعه نیاز آبی و ضرایب گیاه نیشکر به روش لایسیمتر در اراضی نیشکر جنوب اهواز. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران.
عابدی کوپایی، ج.، اسلامیان، س.ا. و زارعیان، م. 1390. اندازه‌گیری و مدل‌سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه، علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای.2. 63: 51-7.
قمر نیا، ه.، ﻣﯿﺮی ا.، ﺟﻌﻔﺮزاده م. و ﻗﺒﺎدی م. 1393. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ سیاه‌دانه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑـﻪ روش لایسیمتری. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 25، شماره 2،145-133.
وزﯾــﺮی، ژ.، ﺳـــﻼﻣﺖ، ع.، اﻧﺘﻀــﺎری، م.، ﻣﺴـــﯿﺤﯽ، م.، ﺣﯿـــﺪری، ن. و دﻫﻘــﺎﻧﯽ، ح. 1387. ﺗﺒﺨﯿــﺮ- ﺗﻌــﺮق ﮔﯿﺎﻫــﺎن (دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب موردنیاز ﮔﯿـﺎه) (ﺗﺮﺟﻤـﻪ). ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻣﻠـﯽ آﺑﯿـﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان، 362 ص.
Akbarinia, A. and Babakhanlo, P., 2002. Collect and identify medicinal plants in Qazvin province. Medicinal and Aromatic Plants Research, 16: 1-41.
Allen, R., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. Rome: FAO. 300p
Doorenbos, J. and Pruitt, W.O. 1977. Guidelines for Predicting Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage Paper No 24, FAO, 144 p, Rome Italy.
Omidbeygi, R. 1997. Approach to the production and processing of medicinal plants. Publication Designers, 2(1): 423P.