عملکرد مدل Aquacrop در شرایط مدیریت تنش شوری و خشکی برنج

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

2 موسسه تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی و ارزیابی دقت مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد دانه و بیوماس کل در شرایط مدیریت شوری و خشکی آبیاری در گیاه برنج در رشت طی سال­های زراعی 90- 89 به‌صورت کشت گلدانی در ستاد موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل 4 سطح شوری آب آبیاری به شرح: S1، آب معمولی با شوری کمتر از 1 دسی زیمنس بر متر، S2، S3، S4 به ترتیب شوری آب 2، 4، 6 دسی زیمنس بر متر و همچنین پنج روش آبیاری شامل I0: آبیاری غرقاب دائم، I1، I2، I3، I4 به ترتیب آبیاری در حالت اشباع (AWD)، آبیاری در ظرفیت زراعی (FC)، آبیاری در نقاط رطوبتی 100، 90 و 80 درصد ظرفیت زراعی بود. مدل AquaCrop برای برنج نسبت به تنش شوری و خشکی مورد ارزیابی قرارگرفته است. داده­های اندازه­گیری شده سال اول برای واسنجی و سال دوم برای صحت سنجی مورداستفاده قرار گرفت. با استفاده از ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، ریشه میانگین مربعات خطا نرمالایز شده (RMSEn)، درصد خطای نسبی و آزمون تی (T-test) مقایسه نتایج شبیه‌سازی‌شده با داده­های اندازه­گیری شده انجام شد. مدل AquaCrop بیوماس کل را به‌طور میانگین با ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطای نرمال شده به ترتیب 83/0 و 11% در تیمارهای شوری کمتر از آستانه تحمل شوری گیاه تا 6/0 و 38% در تیمارهای شوری بالاتر از آستانه و عملکرد دانه را به ترتیب در تیمارهای کمتر تا بیشتر از آستانه 85/0 و 9% تا 43/0 و 33% شبیه‌سازی کرد نتایج نشان می‌دهد که مدل در شوری­های کمتر از آستانه تحمل شوری گیاه عملکرد قابل‌قبول دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Performance of the Aquacrop Model under Deficit and Saline Irrigation Management of Rice

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Amiri 1
  • Mojtaba Rezaeii 2
  • Fahimeh Shirshahi 3
1 Department of Water Engineering, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
3 Ph. D. Candidate, Young Researchers and Elite Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

This study conducted in order to assess accurate of Aquacrop Model in yield grain and Biomass simulation under rice(Hasham cultivar) deficit and saline irrigation management conditions in Rasht Rice Research Institute of Iran, during two year from 2009-2011. This experiment was conducted in form of factorial randomized complete block design with 3 replications. Treatments consisted of 4 levels of salinity as follows: S1, tap water with salinity less than 1 dS m, S2, S3, S4, respectively salinity of 2, 4, 6 dS m and five irrigation methods include I0: Irrigation continuous, I1, I2, I3, I4, respectively, in water saturation (AWD), irrigation at field capacity (FC), irrigation water content of 100, 90 and 80% of field capacity. AquaCrop model was evaluated for rice under deficit and salinity stress. Measured data of first and second year were used to calibrate and validate respectively. the root mean square error (RMSE), normalized root mean square error (RMSEn), the percentage relative error and test (T-test) was used in order to comparing simulation results with measured data. Grain yield was simulated with lower the threshold 0.85 and 9% to 0.43 and 33% in the model simulation results show that Model has acceptable performance in salinities less than the threshold salinity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • rice
  • Rasht
  • Aquacrop model
  • salinity management
اسدی، ر.، رضایی، م.، و امیری، ا. 1388. تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصلاح‌شده برنج. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 3: 24-37.
حیدری نیا، م.، ناصری، ع. ع.، و برومند نسب، س. 1391. بررسی امکان کاربرد مدل AquaCrop در برنامه‌ریزی آبیاری آفتابگردان در اهواز. مجله مهندسی منابع آب. سال 5: 37-50.
علیزاده، ح. ع.؛ نظری، ب،؛ پارسی‌نژاد، م،؛ رمضانی اعتدالی، ه.؛ و جانباز، ح. ر. 1389. ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم‌آبیاری گندم در منطقه کرج. مجله آبیاری و  زهکشی ایران، سال چهارم، ش 2، ص 283-273.
 کاووسی. م. 1374. تعیین مدل مناسب پیش‌بینی عملکرد برنج در شوری‌های مختلف برای ارقام سپیدرود، حسن سرایی و خزر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. ص 90.
 
Alemie. A., S. Habtu, K. M. Hadgu, A. Kebede and Dejene, T. 2010. Test of AquaCrop model in Test of AquaCrop model in simulating biomass and yield of water deficient and irrigated barley (Hordeum vulgare) Agricultural Water Management, vol. 97, issue 11, 1838-1846.
Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Irrig. Drain. Paper No.56, FAO, Rome, Italy, 300 pp.
Araya, A. Keesstra, S. D. and Stroosnijder, L. 2010. Simulating yield response to water of Teff (Eragrostis teff) with FAO’s AquaCrop model. Field Crop Research Journal, 116: 196-204.
Casa, A., Ovando, G., Bressanini, L. and Martinez, J. 2013. Aquacrop Model Calibration in Potato and its use to estimate yield variability under field comdition. Atmospheric and Climate Sciences, 3: 397-407.
 Doorenbos, J. and Kassam, A. H. 1979. Yield response to water. FAO Irrig. And Drain. Paper No. 33. PP. 193.
Farahani, H. J. Izzi, G. and Oweis, T. Y. 2008. Parameterization and Evaluation of the AquaCrop Model for Full and Deficit Irrigation Cotton''. Agron J, 101: 469-476.
Geerts, S., D. Raes, M. Garcia, R. Miranda, J. A. Cusicanqui, C. Taboada, J. Mendoza, R. Huanca, A. Mamani, O. Condori, J. Mamani, B. Morales, V. Osco and Steduto, P. 2009. Simulating yield response of Quinoa to water availability with AquaCrop. Agronomy J, 101(3): 499-508.
Kiani, R., Homaei, M. and Latifi, M. 2006. Evaluation of water yield decrease in simultaneous condition of salinity and water scarcity. Journal of water and soil science, 20(1): 73-83.
Kijne, J. W. 2006. Abiotic stress and water scarcity: Identifying and resolving conflicts from plant level to global level. Field Crops Research, 97: 3-18.
Kumar, P., Sarangi, A., Singh, D. K. and Parihar, S.S. 2014. evaluation of aquacrop model in predicting wheat yield and water PRODUCTIVITY UNDER IRRIGATED SALINE REGIMES. Irrigation and Drainage, 63(4): 474–487.
Maas, E. V. and Hoffman, G. J. 1977. Crop salt tolerance-current assessment. J. Irrig. and Drainage Div., ASCE, 103 (IR2): 115-134.
Patel, N., Kumar, P. and Sign, N. 2008. Performance evaluation of AquaCrop in simulating Potato yield under varying water availability condition. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-110012.
Raes, D., Steduto, P., Hsiao, T. C. and Fereres, E. 2009. AquaCrop-The FAO crop model to predict yield response to water: II Main algorithms and soft ware description. Agronomy Journal, 101: 438-447.
Rinaldy, M., Losavio, N. and Flagella, Z. 2003. Evaluation of OILCROP-SUN model for sunflower in southern Italy. Agricultural systems, 78: 17-30.
Steduto, P., T.C. Hsiao, D. Raes, and Fereres, E. 2009. AquaCrop. The FAO crop model to predict yield response to water. Agronomy Journal, 101: 426-437.
 Steduto, P., Hsiao, T. C., and Fereres, E. 2007. On the conservative behavior of biomass water productivity. Irrig. Sci, 25: 189-207.
Todrovic, M., Albrizio, R., Zivotic, L., Abi Saab, M. T., Stockle, C. and Steduto, P. 2009. Assessment of AquaCrop, CropSyst and WOFOST model in the simulation of sunflower growth under different water regimes. Agronomy J, 101(3): 509-521.
Wamari, J. O., Isaya, S. V., kheng, L.M., Obutiatia, E. A. 2012. Use of Aquacrop Model to predict Maize yield under varying rainfall and temprature in semi-arid environment in kenya. Journal of Meteorology Rel. Sci., 6:23-32.