ارزیابی فنی دو سامانه لوله‌های قطره‌چکان دار و آبیاری قطره‌ای نواری در گلخانه توت فرنگی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

2 دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 عضو هیئت‌علمی (دانشیار پژوهشی) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4 دکتری گروه خاکشناسی ، واحد اصفهان (خوراسانک) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران

چکیده

استفاده از آبیاری قطره‌ای به‌عنوان روشی رایج در گلخانه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد اما تنوع سامانه آبیاری قطره‌ای موجب سردرگمی بهره‌برداران شده است. ازاین‌رو ارزیابی فنی و اقتصادی سامانه آبیاری و کودآبیاری می‌تواند به انتخاب سامانه مناسب منجر شود. در این مطالعه ارزیابی فنی و اقتصادی دو سامانه لوله‌های قطره‌چکان­دار و آبیاری قطره‌ای نواری در گلخانه توت‌فرنگی شهرک گلخانه‌ای کیشستان واقع در شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان انجام شد. تیمارها شامل دو سامانه آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) و لوله‌های قطره‌چکان بودند. نتایج نشان داد شاخص‌های ارزیابی به‌غیراز نمای معادله دبی- فشار در آبیاری قطره‌ای نواری بیشتر از لوله‌های قطره‌چکان است و از نظر آماری دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند. ولی اختلاف آماری معنی‌داری از نظر عملکرد و بهره‌وری آب (WP) بین دو سامانه مورد بررسی مشاهده نشد. عملکرد سامانه آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) از نظر ضریب یکنواختی کود بهتر از آبیاری لوله‌های قطره‌چکان­دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Comparison of Two Tape and Drip Line Irrigation Systems on Greenhouse Strawberries

نویسندگان [English]

  • parisa shahinrokhsar 1
  • hossain dehghanisanij 2
  • Ghasem Zarei 3
  • Fatemeh Heydarnezhad 4
1 Agricultural Engineering Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran
2 Associate Researcher, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Associate Professor of Agricultural Engineering Research Institute; Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
4 Ph.D of Soil Science Department, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Drip irrigation in greenhouses may be used as a common method, but because of the diversity of the drip irrigation systems, farmers are confused. Therefore, technical and economic evaluation of drip irrigation and fertigation system could lead to the selection of a suitable system. In this study was carried out technical and economical evaluation of two drip irrigation systems including tape drip irrigation and drip line in strawberry greenhouse in kishestan greenhouse town located in Somesara (Guilan province). Treatments included two drip irrigation system (tape and drip line). The result showed all of technical indexes apart of discharge pressure equation in tape drip irrigation is more than drip line and they had not statistical different. Yield and water productivity in tape drip irrigation is more than drip line but they had no statistical different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tape Irrigation
  • Drip Line Irrigation
  • Greenhouse
  • Strawberries
اخوان، س. موسوی، س.ف.، مصطفی­زاده فرد ب.، و قدمی فیروزآبادی، ع. 1386. بررسی آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب­زمینی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 11(41): 26- 15.
بامداد ماچیانی، س. 1391. ارزیابی سیستم­ آبیاری قطره­ای در تعدادی از باغ­های کیوی شرق استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.
پیری، ح. 1391. ارزیابی راندمانهای پتانسیل (PELQ) و واقعی (AELQ) سیستمهای آبیاری قطره­ای (مطالعه موردی با
حسن­زاده آرنایی، ش.، و فتحی، پ. 1392. بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره­ای. نشریه حفاظت منابع آب و خاک، 2(3): 81-73.
حسن­لی، ع.م.، و سپاسخواه، ع.ر. 1379. ارزیابی سیستم­های آبیاری قطره­ای (مطالعه­ی موردی باغ­های مرکبات داراب). علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 4(2): 27-13.
شجاعیان، ف.، و قائمی، ع.ا. 1389. بررسی مزرعه­ای یکنواختی پخش آب و کود در سطح و پروفیل خاک در سیستم آبیاری میکرو. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، 17(1): 95-81.
صحاف امین، ب.، و فرشیف ع.ا. 1378. آبیاری قطره­ای (اصول و مبانی طراحی شبکه آبیاری قطره­ای). نشر آموزش کشاورزی. 251 صفحه.
عشیری، م.، هوشمند ع.ا.، و برومند نسب، س. 1392. ارزیابی فنی سیستم­های آبیاری قطره­ای شهرستان دزفول (مطالعه موردی کشتو صنعت شهید رجایی). چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 8-6 اسفند ماه. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی علوم آب.
علیزاده، ا. 1385. طراحی سیستم­های آبیاری (جلد دوم) طراحی سیستم­های آبیاری تحت فشار. چاپ اول. انتشارات آستان قدس رضوی. 367 صفحه.
علیزاده، ا. 1388الف. آبیاری قطره­ای (اصول و عملیات). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 493 صفحه.
علیزاده، ا. 1388ب. رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات آستان قدس رضوی. 483 صفحه.
قاسم زاده مجاوری، ف. 1369. ارزیابی سیستمهای آبیاری مزارع. ( (Guide Pratique Irrigationانتشارات آستان قدس رضوی. 329 صفحه.
کریمی، ا.، همائی، م.، لیاقت ع.ا.، و معزاردلان، م. 1384. یکنواختی توزیع آب و کود در سیستم آبیاری قطره­ای – نواری. مجله پژوهش کشاورزی آب، خاک و گیاه در کشاورزی، 5(2): 66-53.
مصطفی­زاده، ب.، عطائی، م.، و اسلامیان، س.س. 1377. ارزیابی طرح­های آبیاری قطره­ای اجرا شده در منطقه اصفهان و بررسی امکان اصلاح آن‌ها. نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی. 1 آبان ماه. تهران.
مظفری، ر.، فدایی، ع.، و نقی­زاده، م. 1388. ارزیابی سیستمهای آبیاری قطره­ای اجرا شده در استان کرمان. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 19 تا 21 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
میرلطیفی، م. 1377. بررسی علل گرفتگی خروجیها در آبیاری قطره‌ای و ارتباط آن با کیفیت آب در مناطق رفسنجان و جهرم. طرح پژوهشی. صفحه: 121-1.
نوشادی، م.، و قائمی، ع.ا. 1391. بررسی فنی و هیدرولیکی سیستمهای آبیاری قطره‌ای در استان فارس. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 4(6): 264-254.
یگانه، ز.، بهمنش، ج.، و رضایی، ح. 1391. ارزیابی فنی آبیاری قطره‌ای در برخی باغهای شهرستان مرند. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 26(4): 460-449.
Barragan, J., Bralts, V. and Wu, I.P. 2006. Assessment of emission uniformity for micro-irrigation design. Biosystems Engineering, 93(1): 89-97.
Battikhi, A.M. and Abu-Hammad, A.H. 1994. Comparison between the Efficiencies of Surface and Pressurized Irrigation Systems. Irrigation Drainge System, 8(2): 109-121.
Bralts, V.F. 1986. Field Performance and Evaluation. Developments in Agricultural Engineering, 9: 216-240.
Champman, H.D. and Prati, P.F. 1961. Method of analysis for soil plant and water, Pp: 105-153.
Dutta, D.P. 2008. Characterization of drip emitters and computing distribution uniformity in a drip irrigation system at low pressure under uniform land slopes. A thesis master of science. Texas A&M University.
Juana, L., Rodriguez-Sinobas, L., Sanchez, R. and Losada, A. 2007. Evaluation of Drip Irrigation: Selection of Emitters and Hydraulic Characterization of Trapezoidal Units. Agricultural water management. 90: 13-26.
Merriam, J.L., Keller, J. 1978. Farm Irrigation System Evaluation: A Guide for Management. Utah State University, Logan.
Robbins, G. 2006. Irrigation Water for Greenhouses and Nurseries. Agriculture and Natural Resources. University of Arkansas Cooperative Extension Service, (501): 671-2000.
Wu, I.P. 1997. An Assessment of Hydraulic Design of Micro-Irrigation Systems. Agricultural water management, 32: 275-284.