افزایش عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در بادام زمینی با تکیه بر مدیریت آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

استفاده درست و بهینه از آب در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. از اینرو دست‌یابی به توسعه، بدون جلوگیری از هدر رفت آب و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های جدید امکان‌پذیر نیست. یکی از راه‌های نیل به این هدف، جایگزینی سامانه آبیاری قطره‌ای نواری بر ‌روش‌ آبیاری جویچه‌ای است. به این ‌منظور، ‌دو ‌روش‌ آبیاری و مقادیر نیاز آبی ‌بر ‌عملکرد‌ و بهره‌وری مصرف آب در بادام‌زمینی، در آزمایشی به صورت اسپلیت پلات، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در سال‌ 1394 در استان گیلان انجام شد. تیمار اصلی شامل دو سطح آبیاری سطحی (جویچه‌ای) و قطره‌ای‌نواری (تیپ) و تیمار فرعی شامل مدیریت 40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه بود. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک، غلاف و دانه در شرایط آبیاری قطره‌ای و نیاز آبی 100 درصد، به ترتیب با میانگین 13894، 5029 و 3273 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین بهره‌وری مصرف آب مبتنی بر عملکرد بیولوژیک، در شرایط آبیاری قطره‌ای و در 100 و 75 درصد نیاز آبی با میانگین 12/2 کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد. بیشترین بهره‌وری مصرف آب مبتنی بر عملکرد غلاف و دانه در شرایط آبیاری قطره‌ای و 100 درصد نیاز آبی به ترتیب با میانگین 77/0 و 5/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. با توجه به نیاز آبی بادام‌زمینی و محدودیت نزولات جوی و منابع آب در زمان گل‌دهی، باید از کمترین آب، بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد. لذا، روش آبیاری قطره‌ای نواری می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد و سودمند برای بهینه‌سازی رطوبت در بادام‌زمینی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing yield and water use productivity in peanut relying on irrigation management

نویسنده [English]

  • Ali Abdzad Gohari
Young Researchers and Elite Club, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

Proper and efficient use of water in the agricultural sector is of great importance. Therefore, it is not possible to achieve development without preventing water loss and utilizing new technologies. One way to achieve this aim is to replace the tape irrigation system Instead furrow irrigation method. For this purpose, two irrigation methods and water requirement for peanut yield and water use productivity in a split plot experiment were conducted in a completely randomized block design with three replications in 2015 in Guilan province. The main treatment consisted of two levels of surface irrigation (furrow) and tape and sub-treatment consisted of 40, 60, 80 and 100% water requirement management. The results showed that the highest biological yield, pod and seed yield under tape irrigation and 100% water requirement were 13894, 5029 and 3273 kg / ha, respectively. The highest water use productivity based on biological yield was observed in diameter irrigation conditions at 100 and 75% of water requirement with average of 2.12 kg / m3. The highest water use productivity was based on pod and seed yield under tape irrigation and 100% water requirement with mean of 0.77 and 0.5 kg / m3, respectively. Due to the peanut water requirement and the limited rainfall and water resources at anthesis time, the least water should be used to the maximum. Therefore, tape irrigation can be used as an efficient and useful tool for optimizing peanut moisture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation methods
  • peanut
  • water requirement
جامی، م.ق.، قلاوند، ا.، مدرس ثانوی، س.ع.م.، مختصی بیدگلی، ع.، باغبانی آرانی، ا. و نامداری، ا. 1398. واکنش صفات رویشی و کیفی دانه آفتابگردان به منابع مختلف نیتروژن (کود آلی و شیمیایی) و زئولیت تحت رژیم­های مختلف آبیاری. تنش­های محیطی در علوم زراعی. 12 (1): 141-152.
چراغی، س.ع. م. و دهقانی سانیج، ح. 1396. کاربرد آبشور در آبیاری قطره­ای. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 4 (1): 1-8.
صمدوند، س.، تاجبخش، م.، انوری، ک. و احمدآلی، ج. 1393. تأثیر سامانه آبیاری قطره­ای نواری و نشتی در کشت یک و دو ردیفه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت دانه­ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 18 (70): 113-119.
عبدزادگوهری، ع. 1388. بررسی تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بادام­زمینی در استان گیلان. پایان­نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. دانشکده کشاورزی و مهندسی علوم آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 33 صفحه.
عبدزادگوهری، ع. و امیری، ا. 1397. تابع تولید و بهره­وری مصرف آب گیاه بادام­زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن. مجله پژوهش آب در کشاورزی. 32 (1): 55-66.
عبدزادگوهری، ع.، امیری، ا. و علیزاده، ا. 1394. تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره­ای و کود نیتروژن. مجله حفاظت منابع آب و خاک. 5 (1): 41-54.
عبدزادگوهری، ع.، امیری، ا.، بابازاده، ح. و صدقی، ح. 1397. اثر شوری و مدیریت آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ارقام بادام­زمینی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 49 (2): 329-340.
Banavath, J.N., Chakradhar, T., Pandit, V., Konduru, S., Guduru, K.K., Akila, C.S., Podha, S. and Puli, C.O. 2018. Stress inducible overexpression of AtHDG11 leads to improved drought and salt stress tolerance in peanut (Arachis hypogaea L.). Frontiers in chemistry. 6:34.
Boontang, S., Girdthai, T., Jogloy, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Patanothai, A. and Tantisuwichwong, N. 2010. Responses of released cultivars of peanut to terminal drought for traits related to drought tolerance. Asian Journal of Plant Sciences. 9(7):423-431.
Dinh, H.T., Kaewpradit, W., Jogloy, S., Vorasoot, N. and Patanothai. A. 2013. Biological nitrogen fixation of peanut genotypes with different levels of drought tolerance under mid-season drought. Sabrao Journal of Breeding and Genetics. 45(3):491-503.
Girdthai, T., Jogloy, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Wongkaew, S., Holbrook C.C. and Patanothai, A. 2010. Heritability of, and genotypic correlations between, aflatoxin traits and physiological traits for drought tolerance under end of season drought in peanut (Arachis hypogaea L.) Field Crops Research. 118:169-176.
Ohashi, Y., Nakayama, N., Saneoka, H. and Fujita, K. 2006. Effects of drought stress on photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence and stem diameter of soybean plants. Journal of Biology Plant. 50:138-141.
Puangbut, D., Jogloy, S., Vorasoot, N., Akkasaeng, C., Kesmala, T. and Patanothai, A. 2009. Variability in yield responses of peanut (Arachis hypogaea L.) genotypes under early season drought. Asian Journal. Plant science. 8:254-264.
Raddy, A.R., Chaitanya K.V. and Vivekanandan, M. 2004. Drought-induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plant. Journal of Plant Physiology. 161:1189-1202.
Vogt, T. 2010. Phenylpropanoid biosynthesis. Molecular Plant. 3:2-20.