تاثیر روش های مختلف آبیاری یک درمیان جویچه ای بر جذب آب و آبشویی نیترات در کشت ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

روش‌های مختلف کوددهی و آبیاری در روش جویچه‌ای به منظور افزایش راندمان‌ها، کاهش تبخیر، آبشویی و نفوذ عمقی باید ارزیابی و مدیریت شوند. یکی از روش‌های کم آبیاری در روش جویچه‌ای، خشکی موضعی ریشه است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی نحوه توزیع و جذب آب و نیترات، آبشویی نیترات و کارآیی مصرف آب روش‌های آبیاری جویچه‌ای معمولی (EFI)، آبیاری جویچه‌ای یک در میان متغیر (AFI) و آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت (FFI) بود. برای این منظور گیاه ذرت علوفه‌ای (سینگل کراس 704) در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹5 در استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان، کشت گردید. به منظور اعمال روش‌های مختلف آبیاری تعداد ۱۲ جویچه با عرض 70 سانتی‌متر و طول ۴۰ متر انتخاب شد و به سه تیمار تقسیم‌بندی گردید. نمونه‌برداری با سه تکرار در جویچه تر، خشک و پشته و در عمق‌های ۱۰، ۳۰، ۵۰ و ۷۰ سانتی‌متر خاک به فواصل ۱، ۳، ۵ و ۹ روز بعد از هر آبیاری صورت گرفت. با توجه به نتایج مقدار جذب آب و نیترات در روش‌های EFI، AFI و FFI به ترتیب برابر ۱۹۸/۰، ۱۷۸/۰ و ۱۴۳/۰ (m3-water/m3-soil×30day) و ۰۰۲۲/۰، ۰۰۱۸/۰ و ۰۰۱۱/۰ (mg/kg) به‌دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که زیر جویچه خشک در روش FFI تجمع نیترات صورت گرفته است. راندمان کاربرد آب در روش-های EFI، AFI و FFI به ترتیب برابر ۵۱%، ۸۱% و ۷۷% محاسبه گردید. در نهایت روش AFI با کمترین مقدار آبشویی، به عنوان روش برتر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Alternate Furrow Irrigation Methods on Water Uptake and Nitrate Leaching in Corn Cultivation

نویسندگان [English]

  • rahman barideh
  • sina besharat
  • fereshteh nasimi
urmia uni
چکیده [English]

Various methods of fertilization and irrigation in furrow method should be evaluated and managed in order to increase efficiency, reduce evaporation, leaching and deep percolation. One of these deficit furrow irrigation methods is partial root zone drying. So, the purpose of this study was to investigate the distribution and absorption of water and nitrate, nitrate leaching and water use efficiency of Every Furrow Irrigation method (EFI), variable Alternate Furrow Irrigation method (AFI) and Fixed alternate Furrow Irrigation method (FFI). For this purpose, corn (S.C. 704) was planted on early May 2016. In order to apply different irrigation methods, 12 furrows with a width of 70 cm and a length of 40 m were selected and divided into three treatments. Samplings with three replications were made at 1, 3, 5 and 9 days intervals after each irrigation at 10, 30, 50 and 70 cm below the surface of soil in dry and wet furrow. Results showed that the amount of water and nitrate absorption in EFI, AFI and FFI methods were 0.198, 0.178 and 0.143 (m3-water/m3-soil×30day) and 0.0022, 0.0018 and 0.0011 (mg/kg), respectively. Also in FFI method nitrate accumulation was occurred under the dry furrow. Water application efficiency in EFI, AFI and FFI methods was 51%, 81% and 77%, respectively. Finally, the AFI method with the least amount of leaching was chosen as the preferred method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • furrow irrigation
  • deficit irrigation
  • water balance
  • application efficiency
ابراهیمیان، ح.، لیاقت، م.، پارسی نژاد، م.، عباسی، ف. و نوابیان، م. ۱۳۹۲. حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی. فصلنامه پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. 11 (3).
افشار، ه. و مهرآبادی، ح. ۱۳۸۲. بررسی الگوهای مختلف آبیاری شیاری یک در میان بر مقدار کل آب مصرفی و عملکرد پنبه. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ۲۷۵. تهران، ایران.
اکبری نودهی، د. ۱۳۹۳. تأثیر روش­های آبیاری جویچه­ای و کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه­ای در مازندران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 18 (7): ۲۴۵-۲۵۵.
رضایی استخروئیه، ع.، هوشمند، ر.، برومند نسب، س. و خانجانی، م. ۱۳۹۳. کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه­ای تحت تأثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان. مجله پژوهش آب ایران. 8 (15): ۱۰۳-۱۱۳.
کیانی، ع. و شاکر، م. 1398. تحلیلی بر مشکلات و موانع توسعه آبیاری تحت‌فشار. مدیریت آب در کشاورزی. 6 (1): 65-74.
فرح‌زا، م.، نظری، ب.، لیاقت، ع. و علیزاده، ح. 1398. بررسی بهره‌وری آب آبیاری محصولات کشاورزی در استان بوشهر. مدیریت آب در کشاورزی. 6 (1): 95-104.
عباسی، ی.، لیاقت، ع. و عباسی، ف. ۱۳۹۱. بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود آبیاری جویچه‌ای ذرت. نشریه آب و خاک. 26 (4).
Barideh, R., Besharat, S., Morteza, M. and Rezaverdinejad, V. 2018. Effects of Partial Root-Zone Irrigation on the Water Use Efficiency and Root Water and Nitrate Uptake of Corn. Water. 10:526.
Chen, L., Feng, Q., Li, F. and Li, Ch. 2015. Simulation of soil water and salt transfer under mulched furrow irrigation with saline water. Geoderma. 241-242:87-96.
Costa, J.M., Ortuno, M.F. and Chaves, M.M. 2007. Deficit irrigation as a strategy to save water: physiology and potential application to horticulture. Journal of Integrative Plant Biology. 49:1421-1434.
Davies, W.J. and Zhang, J. 1991. Root signals and the regulation of growth and development of plants in drying soil. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 42:55-76.
Devkota, M., Gupta, R., Martius, C., Lamers, J., Devkota, K., Savre, K. and Vlek, P. 2015. Soil salinity management on raised beds with different furrow irrigation modes in salt-affected lands. Agricultural Water Management. 152:243-250.
Grimes, D.W., Walhood, V.T. and Dickens, W.L. 1968 .Alternate-furrow irrigation for San Joaquin valley cotton. California Agriculture. 22: 4-6.
Hanson, B.R., Simunek, J. and Hopmans, J.W. 2006. Evaluation of urea–ammonium–nitrate fertigation with drip irrigation using numerical modeling. Agric. Water Manage. 86:102-113.
Kaman, H., Kirda, C., Cetin, M. and Topcu, S. 2006. Salt accumulation in the root zones of tomato and cotton irrigated with partial root-drying technique. Irrigation and Drainage. 55:533-544.
Kang, S., Liang, Z., Hu, W. and Zhang, J. 1998. Water use efficiency of controlled root-division alternate irrigation on maize plants. Agricultural Water Management. 38:69-76.
Kang, S., Liang, Z., Pan, Y., Shi, P. and Zhang, J. 2000. Alternate furrow irrigation for maize production in an arid area. Agricultural Water Management. 45:267-274.
Kirda, C., Topcu, S., Kaman, H., Ulger, A.C., Yazici, A., Cetin, M. and Derici, M.R. 2005. Grain yield response and N-fertilizer recovery of maize under deficit irrigation. Field Crops Res. 93:132-141.
Kjeldahl, J. 1883. Neue methode zur bestimmung des stickstoffs in organischen körpern, Z. Anal. Chem. 22:366-382.
Kriedmann, P.E. and Goodwin, I. 2003. Regulated deficit irrigation and partial rootzone drying. Irrigation insights no.4, Land and Water Australia, Canberra, 102p.
Loveys, B.R., Stoll, M., Dry, P.R. and McCarthy, M.G. 2000. Using plant physiology to improve the water use efficiency of horticultural crops. Acta Horticulturae. 537:187-197.
Sepaskhah, A.R. and Hosseini, S.N. 2008. Effects of alternate furrow irrigation and nitrogen application rates on winter wheat (Triticum aestivum L.) yield, water- and nitrogen-use efficiencies. Plant Production Science. 11:250-259.
Sepaskhah, A.R. and Khajehabdollahi, M.H. 2005. Alternate furrow irrigation with different irrigation intervals for maize (Zea mays L.). Plant Production Science. 8:592-600.
Sepaskhah, A.R. and Parand, A.R. 2006. Effects of alternate furrow irrigation with supplemental every-furrow irrigation at different growth stages on the yield of maize (Zea mays L.). Plant production Science. 9:415-421.
Sepaskhah, A.R. and Sichani, S.A. 1976. Evaluation of subsurface irrigation spacings for bean production. Canadian Agricultural Engineering. 18:23-26.
Simunek, J., Bristow, K.L., Helalia, S.A. and Siyal, A.A. 2016. The effect of different fertigation strategies and furrow surface treatments on plant water and nitrogen use. Irrigation Science. 34(1):5369, doi:10.1007/s00271-015-0487-z.
Siyal, A.A., Mashori, A.S., Bristow, K.L. and van Genuchten, M.Th. 2016. Alternate furrow irrigation can radically improve water productivityof okra.
Skinner, R.H., Hanson, J.D. and Benjamin, J.G. 1999. Nitrogen uptake and partitioning under alternate- and every-furrow irrigation. Plant Soil. 210:11-20.
Stone, J., Reeves, H. and Garton, J. 1982. Irrigation water conservation by using wide- spaced furrows. Agricultural Water Management. 5:309-317.
Tang, L.S., Li, Y. and Zhang, J. 2005. Physiological and yield responses of cotton under partial rootzone irrigation. Field Crops Research. 94:214-223.
Zhang, B., Li, F., Huang, G., Cheng, Z. and Zheng, Y. 2006. Yield performance of spring wheat improved by regulated deficit irrigation in an arid area. Agricultural Water Management. 79(1):28-42