مزایا، کاربرد‌ها و چالش‌های مربوط به اینترنت اشیاء در آبیاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

اینترنت اشیا، فناوری جدیدی است که به‌عنوان یک شبکه جهانی از ماشین‌آلات و دستگاه‌های قادر به تعامل با یکدیگر، تصور می‌شود. همچنین اینترنت اشیاء به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فناوری آینده شناخته شده و مورد توجه بسیاری از صنایع قرار گرفته است. ایــن سیســتم کــه احســاس، هــوش و توانایــی فکر کردن، به‌خاطرســپردن، تصمیم‌گرفتــن و واکنـش بـه محیـط فیزیکـی را از مغـز انسـان الهـام می‌گیـرد، از سـه قسـمت انواع حسگرها، شــبکه ارتباطــی واحدهــای پــردازش اطلاعــات و درگاه‌هـای هوشـمند و واحـد مدیریـت داده و پـردازش تشکیل شـده اسـت. این پژوهش که با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای وسیع و با استفاده از اطلاعات معتبر بین‌المللی به انجام رسیده، از پیشینه تا کاربردهای اینترنت اشیاء را دنبال کرده و تمامی اجزای کوچک تا بزرگ مربوط به این رویکرد در مزرعه را مورد بررسی قرار داده است. سپس کاربرد این مفهوم در علوم آبیاری به‌ویژه در خودکارسازی و هوشمندسازی سامانه‌‌های آبیاری در مزرعه بررسی شده است. در نهایت ابزارهای رایج نظیر حسگرهای درون مزرعه‌ای، شبکه حسگرهای بی‌سیم، ماهواره‌ها و استفاده از پهپادها که به‌عنوان یک وسیله در جهت نیل به هدف ارتباط بین اینترنت اشیاء و سامانه‌های هوشمند آبیاری در مزارع به شمار می‌روند، معرفی و مزایا، کاربردها و چالش‌های پیش روی فعلی و آتی اینترنت اشیاء در آبیاری بیان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Benefits, Applications, and Challenges of the IoT in Irrigation

نویسنده [English]

  • Masoud Pourgholam Amiji
Ph.D Candidate, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The Internet of Things is a new technology that is conceived as a global network of machines and devices that can interact with each other. The Internet of Things is also known as one of the most important fields of technology of the future and has been considered by many industries. This system mimics the characteristics of emotion, intelligence, and the ability to think, memorize, make decisions, and react to the physical environment from the human brain. Also, from three parts of different types of sensors, the communication network of information processing units and intelligent and data management and processing units have been formed. The study, conducted using a large library study and using credible international information, traces the IoT from the background to applications and examines all the small to large components of this on-farm approach. Then the application of this concept in irrigation, especially in automation and intelligent irrigation systems in the field was investigated. Finally, common tools such as in-field sensors, wireless sensor networks, satellites, and the use of an unmanned aerial vehicle as a means to achieve the goal of communication between the Internet of Things and intelligent farm irrigation systems, were introduced. Finally, the benefits, applications, and challenges of the present and future of the Internet of Things in irrigation were outlined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Irrigation
  • Precision Agriculture
  • Supply Chain Management
  • Network and Data Security
  • Artificial Satellite and Unmanned Aerial Vehicle
Ashton, K. 1999. An Introduction to the Internet of Things (IoT). RFID Journal.
Barkunan, S. R., Bhanumathi, V. and Sethuram, J. 2019. Smart sensor for automatic drip irrigation system for paddy cultivation. Computers & Electrical Engineering. 73: 180-193.
Bodkhe, U., Tanwar, S., Bhattacharya, P. and Kumar, N. 2020. Blockchain for precision irrigation: opportunities and challenges. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. e4059.
Cays, J. 2021. The Energy Essential: Physical Forces Animate All Things. In An Environmental Life Cycle Approach to Design (pp. 15-38). Springer, Cham.
Dlodlo, N. and Kalezhi, J. 2015. The internet of things in agriculture for sustainable rural development. In 2015 international conference on emerging trends in networks and computer communications (ETNCC) (pp. 13-18). IEEE.
Elijah, O., Rahman, T. A., Orikumhi, I., Leow, C. Y. and Hindia, M. N. 2018. An overview of Internet of Things (IoT) and data analytics in agriculture: Benefits and challenges. IEEE Internet of Things Journal. 5(5): 3758-3773.
FAO, I. and UNICEF. 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome.
Gago, J., Douthe, C., Coopman, R., Gallego, P., Ribas-Carbo, M., Flexas, J. and Medrano, H. 2015. UAVs challenge to assess water stress for sustainable agriculture. Agricultural Water Management. 153: 9-19.
García, L., Parra, L., Jimenez, J. M., Lloret, J. and Lorenz, P. 2020. IoT-based smart irrigation systems: An overview on the recent trends on sensors and IoT systems for irrigation in precision agriculture. Sensors. 20(4): 1042.
Hossein Motlagh, N., Mohammadrezaei, M., Hunt, J. and Zakeri, B. 2020. Internet of Things (IoT) and the energy sector. Energies. 13(2): 494.
 
Jalilvand, E., Tajrishy, M., Hashemi, S. A. G. Z. and Brocca, L. 2019. Quantification of irrigation water using remote sensing of soil moisture in a semi-arid region. Remote Sensing of Environment. 231: 111226.
Khriji, S., El Houssaini, D., Kammoun, I. and Kanoun, O. 2021. Precision Irrigation: An IoT-Enabled Wireless Sensor Network for Smart Irrigation Systems. In Women in Precision Agriculture (pp. 107-129). Springer, Cham.
Milics, G. 2019. Application of UAVs in precision agriculture. In International Climate Protection (pp. 93-97). Springer, Cham.
Montgomery, J., Hornbuckle, J., Hume, I. and Vleeshouwer, J. 2015. IrriSAT—Weather based scheduling and benchmarking technology. In Proceedings of the 17th ASA Conference, Hobart, Australia (pp. 20-24).
Muchiri, N., and Kimathi, S. 2016. A review of applications and potential applications of UAV. In Proceedings of Sustainable Research and Innovation Conference (pp. 280-283).
Munir, M. S., Bajwa, I. S., Ashraf, A., Anwar, W. and Rashid, R. 2021. Intelligent and Smart Irrigation System Using Edge Computing and IoT. Complexity, 2021.
Ozdogan, M., Yang, Y., Allez, G. and Cervantes, C. 2010.rr Remote sensing of irrigated agriculture: Opportunities and challenges. Remote Sensing. 2(9): 2274-2304.
Park, S., Ryu, D., Fuentes, S., Chung, H., Hernández-Montes, E. and O’Connell, M. 2017. Adaptive estimation of crop water stress in nectarine and peach orchards using high-resolution imagery from an unmanned aerial vehicle (UAV). Remote Sensing. 9(8): 828.
Peters, R. T. and Evett, S. R. 2008. Automation of a center pivot using the temperature-time-threshold method of irrigation scheduling. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 134(3): 286-291.
Radoglou-Grammatikis, P., Sarigiannidis, P., Lagkas, T. and Moscholios, I. 2020. A compilation of UAV applications for precision agriculture. Computer Networks. 172: 107148.
Romero, R., Muriel, J. L. and Garcia, I. 2008. Automatic irrigation system in almonds and walnuts trees based on sap flow measurements. In VII International Workshop on Sap Flow 846 (pp. 135-142).
Salam, A. 2020. Internet of Things in Agricultural Innovation and Security. In Internet of Things for Sustainable Community Development (pp. 71-112). Springer, Cham.
Serra, P. M. D. and Espírito-Santo, A. 2021. Sourcing power with microbial fuel cells: A timeline. Journal of Power Sources. 482: 228921.
Sharma, D., Bhondekar, A. P., Ojha, A., Shukla, A. K. and Ghanshyam, C. 2016. A technical assessment of IoT for Indian agriculture sector. In 47th Mid-Term Symposium on Modern Information and Communication Technologies for Digital India, Chandigarh, India.
Shi, X., An, X., Zhao, Q., Liu, H., Xia, L., Sun, X. and Guo, Y. 2019. State-of-the-art internet of things in protected agriculture. Sensors. 19(8): 1833.
Subashini, M. M., Das, S., Heble, S., Raj, U. and Karthik, R. 2018. Internet of things based wireless plant sensor for smart farming. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 10(2): 456-468.
Tsouros, D. C., Bibi, S. and Sarigiannidis, P. G. 2019. A review on UAV-based applications for precision agriculture. Information. 10(11): 349.
Tzounis, A., Katsoulas, N., Bartzanas, T. and Kittas, C. 2017. Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges. Biosystems Engineering. 164: 31-48.
Veroustraete, F. 2015. The rise of the drones in agriculture. EC Agriculture. 2(2): 325-327.