دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، اسفند 1399، صفحه 1-190 

مقاله پژوهشی

ارزیابی مدل‌های AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی

صفحه 1-14

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

صفحه 15-30

امید رجا؛ فرهاد میرزایی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ محمد صالح؛ فرشته بالوی


بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری نوارتیپ در زراعت گندم

صفحه 31-46

هادی افشار؛ حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ محمد بنایان اول


اثر توأم رژیم‌های آبیاری و عمق کار‌گذاری لوله‌های قطره‌چکان‌دار بر بهره‌وری آب کلزا

صفحه 91-102

نادر کوهی چله کران؛ حمید نجفی نژاد؛ حسین دهقانی سانیج؛ الهه کنعانی


مقاله فنی-ترویجی

REWAS ابزاری در جهت ارزیابی صرفه‌جویی واقعی آب کشاورزی

صفحه 119-134

حسین دهقانی سانیج؛ سالومه سپهری؛ الهه کنعانی