تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کم آبیاری و آبیاری ناقص ریشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.) تحت شرایط کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه (PRD) در شرایط گلخانه­ای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل سه سطح آب مغناطیسی (آب معمولی به عنوان تیمار شاهد، آب مغناطیسی با شدت 3/0 تسلا، آب مغناطیسی با شدت 6/0 تسلا) و سه سطح کم آبیاری (آبیاری 100 درصد به عنوان تیمار شاهد، کم­آبیاری 50 درصد نیاز آبی، کم­آبیاری ناقص ریشه به میزان 50 درصد نیاز آبی) بود. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از آب مغناطیسی باعث افزایش عملکرد گیاه ریحان می‌شود، به طوری که نتایج حاکی از افزایش 5 درصدی وزن تر اندام هوایی، 13 درصدی شاخص سطح برگ، 28 درصدی وزن خشک ریشه و 24 درصدی حجم ریشه در آب مغناطیسی 6/0 تسلا بود. نتایج همچنین نشان می­دهد که کم­آبیاری باعث کاهش تمامی صفات مورد بررسی شده و بیشترین عملکرد در تیمار آبیاری کامل مشاهده شد. نتایج بهره‌وری مصرف آب نیز در آبیاری100 درصد بیشترین میزان را نشان داد اما با وجود کاهش 50 درصد میزان حجم آب آبیاری در تیمار کم‌آبیاری ناقص ریشه تنها 10 درصد کاهش بهره‌وری مصرف آب مشاهده شد. نتایج حاصل از مقایسه کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه نیز تفاوت معنی‌داری را در صفات مورد بررسی نشان نداد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Magnetic Water on the Growth Characteristics of Basil under Deficit Irrigation and Partial Root-Zone Drying

نویسندگان [English]

  • tahere .heidari 1
  • Bahareh Shahedi, 2
  • Hossein, Banejad 3
1 M.Sc Student Irrigation And Drainage Engineering Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 M.Sc Student, Water Sciences and Engineering Dept. Faculty of Agriculture. Ferdoqwsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor Department of Water Science and Engineering department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of magnetic water on the growth characteristics of basil (Ocimum basilicum L.) under dificit irrigation and partial root-zone drying (PRD) in greenhouse as a factorial experiment in a completely randomized design at Ferdowsi University of Mashhad. The treatments included three levels of magnetic water (normal water as a control treatment, magnetic water with an intensity of 0.3 Tesla, magnetic water with an intensity of 0.6 Tesla) and three levels of dificit irrigation (100% irrigation as a control treatment, dificit irrigation 50 % of water requirement, partial root-zone drying 50% of water requirement). The results show that the use of magnetic water increases the yield of basil, so that the results show a 5% increase in shoot fresh weight, 13% leaf area index, 28% root dry weight and 24% root volume in magnetic water with an intensity of 0.6 Tesla. The results also show that dificit irrigation reduced all the studied traits and the highest yield was observed in full irrigation treatment. The results of water use efficiency also showed the highest rate in 100% irrigation, but despite a 50% reduction in the volume of irrigation water in partial root-zone drying 50% of water requirement , only a 10% decrease in water use efficiency was observed. The results of comparing adjusted irrigation deficiency and partial root-zone drying also did not show a significant difference in the studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basil
  • Dificit Irrigation
  • Magnetic field
  • Water productivity
پرخیده، ج.، برزگر، ط.، نکونام، ف. و نیکبخت، ج.1397. بررسی رشد، عملکرد و پاسخ‌های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم‌آبیاری. مجله به زراعی کشاورزی، 2(20):357 - 369.
چراغی زاده، م.، شاه نظری،ع. و ضیاء تبار احمدی،م.1391. ارزیابی عملکرد میوه‌ کیوی تحت تنش ناشی از کم‌آبیاری تنظیم‌شده و آبیاری ناقص منطقه ریشه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم و منابع طبیعی ساری.
زارعی، ف.، شهریاری، م.ح.، نیکوخواه، ر.، بیات، پ. و دیندارلو، ع. 1397. پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی و نانو کلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری. مجله به زراعی کشاورزی، 4(20): 849 - 868.
شاهدی، ب. 1399. بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرایط کم آبیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
صادقی پور، الف و آقایی، پ. 1393. بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش، مجله پژوهش‌های به زراعی، 6 (1): 80-86.
صدرانسب، ز.، شاه نظری، ع. و ضیاء تبار احمدی، م. 1391. اثر آبیاری کامل (FI)، آبیاری ناقص ریشه (PRD) و کم‌آبیاری تنظیم‌شده (PRD) بر توزیع ریشه گیاه ذرت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم و منابع طبیعی ساری.
عابدین پور، م. و روحانی، الف. 1398. تأثیر شوری و آب مغناطیسی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه زیره سبز (مطالعه موردی: منطقه کاشمر). تحقیقات آب‌وخاک ایران. 50(4): 807 – 817.
قدمی فیروزآبادی، ع.، خوش‌روش، م.، شیرازی، پ. و زارع ابیانه، ح. 1395. اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم آبیاری و شوری آب، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 30 (1): 131- 143.
کریمی، ن.، صدرالدینی، ع. الف.، ناظمی، الف. ح.، فرسادی زاده، د.، حسین زاده دلیر، ع. و دهقانی، ف. 1389. تأثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای، فصلنامه دانش آب‌وخاک، ۲۰ (۱): ۱۵.
کمالی، م، شور، م، نعمتی، ح، لکزیان، ا، و خزاعی، ح. 1397. اثر کم‌آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی ارقام گل اطلسی (Petunia garandiflora). فرایند و کارکرد گیاهی 7(22): 284 تا 296.
محمودی، ق.، قنبری، ع.، راستگو، م.، قلی‌زاده، م. و طهماسبی، الف. 1395. بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum. L) در شرایط آب و هوایی مشهد. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران 14(2): 380 - 391.
میری، ف.، شاه نظری، ع.، ضیاء تبار احمدی، م. و حسینعلی زبردست رستمی، ح. ۱۳۹۳. اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال، نشریه علوم باغبانی، ۲۸ (۱): ۸۰-۸۶.
نجفی نژاد، ر.، شاه نظری، ع. و ضیاء تبار احمدی، م. 1394. مقایسه اثر روش‌های کم‌آبیاری تنظیم‌شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم و منابع طبیعی ساری.
نورمهناد، ن. 1386. مقایسه تأثیر روش‌های آبیاری بخشی، کم‌آبیاری و آبیاری کامل بر تولید و راندمان مصرف آب گوجه‌فرنگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهرکرد.
نیکبخت، ج. و طالعی، الف. 1398. تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای- نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت، فصلنامه حفاظت منابع آب‌وخاک، ۸ (۴): ۲۱-۳۶.
Ahmed, M. E. M. and EL-KADER, N. I. A. B. D. 2016. The influence of magnetic water and water regimes on soil salinity, growth, yield and tubers quality of potato plants. Middle East Journal of Agriculture Research, 5(2), 132-143.
Al-Khazan, M., Mohamed Abdullatif, B. and Al-Assaf, N. 2011. Effects of magnetically treated water on water status, chlorophyll pigments and some elements content of Jojoba (Simmondsia chinensis L.) at different growth stages. African Journal of Environmental Science and Technology, 5(9): 722-731.
Belyavskaya, N.A. 2004. Biological effects due to weak magnetic field on plants. Advances in space Research. 34:1566–1574.
Dhawi, F. 2014. Why magnetic fields are used to enhance a plant's growth and productivity? Annual Research and Review in Biology, 4(6): 886-896.
Esetlili, B. Ç., Öztürk, B., Çobanoğlu, Ö. and Anaç, D. (2016). Sweet basil (Ocimum basilicum L.) and potassium fertilization. Journal of Plant Nutrition, 39(1), 35-44.
Hozayn, M., Ahmed, A. A., El-Saady, A. A. and Abd-Elmonem, A. A. 2019.Enhancement in germination, seedling attributes and yields of
alfalfa (Medicago sativa, L.) under salinity stress using static magnetic field treatments. Eurasian Journal of Biosciences,13(1), 369-378.
Issa, F.H., Shanoon, R.W. and El Kaaby, E.J. 2016. Effect of magnetized water with spraying (Amino Alexine) on growth and yield of (Cucumis Sativus L.) growth in plastic house. Journal of University of Duhok, 19(1): 418-424 (Special Issue).
Liu, F., Shahnazari, A., N.Andersen, M., Jacobsen, S. E and R.Jensen, C. 2006. Effects of deficit irrigation (DI) and partial root drying (PRD) on gas exchange, biomass partitioning, and water use efficiency in potato. Scientia Horticulturae 109, no. 2 (2006): 113-117.
Pauzaite, G., Malakauskiene, A., Nauciene, Z., Zukiene, R., Filatova, I., Lyushkevich, V., Azarko, I. and Mildaziene, V. 2018. Changes in Norway spruce germination and growth induced by pre-sowing seed treatment with cold plasma and electromagnetic field: Short-term versus long-term effects. Plasma Processes and Polymers, 15(2):1700068.
Selim, A. F. H., and Selim, D. A. 2019. Physio-Biochemical Behaviour, Water Use Efficiency and Productivity of Wheat Plants Exposed to Magnetic Field. Journal of Plant Production, 10(2), 185-191.
Ul Haq, Z., Iqbal, M., Jamil, Y., Anwar, H., Younis, A., Arif, M. and Hussain, F. 2016. Magnetically treated water irrigation effect on turnip seed germination, seedling growth and enzymatic activities. Information processing in agriculture, 3(2), 99-106.
Yusuf, K. O. and AO, O. 2017. Effect of magnetic treatment of water on evapotranspiration of tomato.Arid Zone Journal of Engineering, Technology and Environment, 13(1), 86-96.
Zhang, J., Sha, Z., Zhang, Y., Bei, Z. and Cao, L. 2015. The effects of different water and nitrogen levels on yield, water and nitrogen utilization efficiencies of spinach (Spinacia oleracea L.). Canadian journal of plant science, 95(4), 671-679.
Zlotopolski, V. 2017. Magnetic Treatment Reduces Water Usage in Irrigation Without Negatively Impacting Yield, Photosynthesis and Nutrient Uptake in Lettuce. International Journal of Applied Agricultural Sciences, 3(5), 117-122.
Zúñiga, O., Benavides, J. A., Ospina-Salazar, D. I., Jiménez, C. O. and Gutiérrez, M. A. 2016. Magnetic treatment of irrigation water and seeds in agriculture. Ingeniería y competitividad, 18(2), 217-232.