پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای به سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته تحت سامانه آبیاری قطره‌ای سطحی

نویسنده

استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی و کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته پژوهشی مزرعه­ای به صورت کرت­های نواری خرد­شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در دو حالت کشت یک ردیفه و دو ردیفه تحت سامانه آبیاری قطره­ای سطحی، در سال­های 1383 و 1384 در استان البرز اجرا شد. کرت­های عمودی شامل چهار تیمار آبیاری 50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی و کرت­های افقی شامل سه تراکم 65، 75 و 85 هزار بوته در هکتار وکرت­های فرعی نیز شامل دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه بود. نتایج نشان داد عملکرد دانه با افزایش میزان آب مصرفی، افزایش یافته است به­طوری­که سطح آبیاری 125 درصد نیاز آبی و سطح آبیاری 50 درصد نیاز آبی به ترتیب در سال­های اول و دوم با میانگین­های عملکرد 41/12، 46/3 و 28/13، 37/3 تن در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد را به خود اختصاص داده­اند. در مقایسه با تیمار 100 درصد نیاز آبی، تیمار 125 درصد نیاز آبی با افزایش مصرف آب به میزان 25 درصد، عملکرد دانه به ترتیب برابر با 21 و 18 درصد برای سال­های اول و دوم افزایش و در تیمار 50 درصد با کاهش مصرف آب به میزان 50 درصد، عملکرد دانه به میزان قابل­توجهی، یعنی 64 و 69 درصد برای سال های اول و دوم کاهش یافت. بیشترین مقدار عملکرد دانه، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، وزن هزار دانه و بیوماس گیاه در سال­های اجرای طرح در تراکم کشت 65 هزار بوته در هکتار بدست آمده است. تحت تأثیر توأم سطوح مختلف آبیاری و آرایش کاشت، بیشترین مقدار عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای در تیمار 125 درصد نیاز آبی و در کشت دو ردیفه، مشاهده شد. با توجه به محدودیت­های بوجود آمده در منابع آبی کشور، اگر کلیه مناطق کشور را به سه منطقه کم آب، متوسط و پر آب تقسیم­بندی نمائیم می­توان پیشنهاد نمود که در مناطق کم­آب میزان 75 درصد نیاز آبی با تراکم 75 هزار بوته در هکتار و آرایش کاشت یک­ردیفه، و در مناطق با منابع آبی متوسط، میزان 100 درصد نیاز آبی با تراکم 75 هزار بوته و آرایش کاشت دو­ردیفه و در مناطق با منابع آبی غنی، 125 درصد نیاز آبی با تراکم 85 هزار بوته در هکتار و آرایش کشت دو­ردیفه به عنوان الگوی پیشنهادی برای حصول حد اکثر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت استفاده گردد. لازم به ذکر است که سایر نهاده­های تولید شامل نور، درجه حرارت و مواد مغذی در خاک برای حصول به حداکثر تولید در این مناطق باید مهیا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Yield and Yield Component of Maize to Different Levels of Irrigation and Plant Density Uner Surface Drip Irrigation System

نویسنده [English]

  • Shahram Ashrafi
Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate different levels of irrigation and plant density, a field study was laid out as split plot design based on randomized complete blocks with three replications in single and two-row cultivation uner surface drip irrigation system. Main plots were four irrigation levels: 50, 75, 100 and 100% of water requirement and sub plots were three plant densities: 65000, 75000 and 85000 plants per hectare and sub-sub plots were two planting patterns, one and two row plant per bed. The results showed that grain yield increased with increasing water consumption, so that in the first and second years, 125% ET and 50% ET treatment, with averages of 12.41, 3.46 and 13.28, 3.37 tons per hectare, respectively, have the highest and lowest yields. Compared to 100% of water requirement, in 125% of water requirement with 25% increase in water consumption, grain yield increased by 21and 18% for the first and second years, respectively. But in the 50% of water requirement, with 50% reduction in water consumption, grain yield decreased significantly by 64% for the first and second years. The highest grain yield, plant height, ear height, number of seeds per row, number of grain rows, 1000-seed weight and plant biomass were obtained at a planting density of 65,000 plants per hectare. Under interaction of levels of irrigation and planting arrangement, The highest yield and yield components of maize were observed in 125% of water requirement and in two-row cultivation. Due to the limitations in the country's water resources and by dividing the country's regions into three regions: low water, medium and high water  It can be suggested that in low water areas, 75% of the water requirement with a density of 75,000 plants per hectare and single row planting arrangement, in areas with moderate water resources, 100% of water requirement with a density of 75,000 plants and two-row planting arrangement and in areas with rich water resources, 125% of the water requirement with a density of 85,000 plants per hectare and a two-row crop arrangement should be used as a proposed model to achieve maximum yield and yield components of corn.

اشرفی، ش.، صدرقاین، س.ح. و باغانی، ج. 1393. اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارائی مصرف آب ذرت دانه­ای رقم سینگل کراس 70. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 28 (6): 1190-1183.
حیدری سورشجانی، س.، شایان­نژاد، م.، نادری، م. و حقیقتی، ب. 1394. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه­ای (رقم (NSو تعیین عمق بهینه آبیاری آن در شرایط کمبود آب. نشریه علوم آب و خاک. 19 (73): 137-125.
صادقی، ف.، غ. احمدی و ع. رضائی‌زاده. 1385. بررسی‌ تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای، تراکم کاشت و آرایش کاشت بر عملکرد رقم ایدبخش ذرت (KSC700). خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage. No, 56. FAO, Rome.
Ameer. H. K. 2010. Corn crop response under managing different irrigation and salinity levels. Agricultural Water Management. 97: 1553 –1563.
Ayars, J.E., Fulton, A. and Taylor, B. 2015. Subsurface drip irrigation in California-Here to stay?. Agricultural Water Management, 157:39-47.
Djaman, k. 2011. Crop evapotranspiration, crop coefficients, plant growth and yield parameters, and nutrient uptake dynamics of maize (zea mays l.) Under full and limited irrigation. Effect of irrigation on yield and above-ground biomass, University of Nebraska, Lincoln. 61-67.
Earley, E., Rath, B., Sief, R. D. and Hageman, R. H. 2001. Effects of shade applied at different stage of plant development on corn production. Crop Science. 7:151-159.
FAO. 2011. Subset production crops database. Accessed 18 Feb 2015. FAO, Rome. http://faostat3.fao.org/ home/index.html
Lamm, F. and Trooien, T. 2001. Irrigation capacity and plant population effects on corn production using spi.in proc, Irrigation assn.int'l.irrigation technical conf. Nov. 4-6, 2001, San antanio, Tx. 73-80.
Lamm, F. R., Bordovsky, J. P., Schwankl, L. J., Grabow, G. L., Enciso-Medina, J., Peters, R. T., Colaizzi, P. D., Trooien, T. P. and Porter, D. O. 2012. Subsurface drip irrigation: Status of the technology in 2010. Transactions of the ASABE. 55(2): 483-491.
Peet, M. 2004. Sweet corn. Available: http://www.ncsu.edu/sustainable/profiles/botcorn.html.
Sabindemetes, M. and S.Pellerin.1992. Effect of mutual shading on the emergence of nodal and root/shoot ratio of maize .Plant and Soil .147:87-93.
Sakellariou, M., Papalexis, D., Nakos, N. and Kalav rouziotis, L. K. 2007. Methods on growth and energy production of sweet sorghum (Var. Keller) on a dry year in Greece. University of Thessaly, school of Agricultural sciences, Department of Agriculture, crop production and Rural Enviroment Hydraulics Laboratry, volos, Greece.
Sander, J.Z. and Bastiaanssen, W.G. 2004. Review of measured crop water productivity values for irrigation wheat, rice, cotton and maize. Agricultural Water Management. 69:115-133.
Sangoi, L., Gracietti, M. A., Rampazzo, C. and Bianchetti, P. 2002. Response of Brazilian maize hybrids from different eras to changes in plant density. Field Crops Research. 79 (1): 39-51
Venot, J.P., Zwarteveen, M., Kuper, M., Boesveld, H., Bossenbroek, L., Kooij, S.V.D., Wanvoeke, J., Benouniche, M., Errahj, M., Fraiture, C.D. and Verma, S. 2014. Beyond the promises of technology: a review of the discourses and actors who make drip irrigation Irrigation and Drainage, 63:186-194.
Wilcox, J.R. 1974. Response of three soybean strains to equidistant and spacing. Agronomy Journal. 66:409-412.