تأثیر داده‌های بهنگام هواشناسی محیط گلخانه در محاسبه تبخیر- تعرق مرجع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب. دانشگاه بین المللی امام خمینی ره، قزوین، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر در راستای استفاده بهینه از منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشت گلخانه‌ای در کشور توسعه یافته است. به دلیل تفاوت‌های قابل توجه در خرداقلیم گلخانه با فضای باز و تاثیر آن روی پارامترهای مؤثر بر تبخیر-تعرق مرجع، برای استفاده از روابط تخمین تبخیر-تعرق مرجع نیاز به بررسی ویژه وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی اختلاف تبخیر-تعرق مرجع محاسبه شده با استفاده از داده های هواشناسی بهنگام داخل گلخانه و فضای باز و داده های هواشناسی بلند مدت فضای باز به مدت 6 ماه در منطقه علی آباد شهرستان جیرفت در گلخانه‌ای با کشت گیاه گوجه‌فرنگی انجام گرفت. نتایج نشان داد داخل گلخانه تابش خورشیدی، سرعت باد و دمای کمیته کاهش و رطوبت نسبی و دمای حداکثر روزانه در مقایسه با فضای باز افزایش یافت. تبخیر-تعرق مرجع داخل گلخانه و فضای آزاد داده های بهنگام و بلندمدت در دوره مورد بررسی به ترتیب 7/342، 6/508 و 4/636 میلی‌متر بود. مقدار تشعشع داخل گلخانه 58 درصد کمتر از تشعشع فضای باز بود. درصد تفاوت تبخیر-تعرق مرجع داخل گلخانه و فضای باز بر اساس داده بهنگام در ماه های مختلف سال بسیار متغیر بود، بطور متوسط در دوره اندازه گیری این اختلاف 39 درصد بود. بنابراین توجه به تبخیر تعرق واقعی در گلخانه در برنامه‌ریزی آبیاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Timely Meteorological Data of Greenhouse Environment on The Calculation of Reference Evapotranspiration

نویسندگان [English]

  • Samadollah Ebrahimipour 1
  • Ali neshat 2
  • Bijan Nazari 3
1 Master of Irrigation, Deputy Minister of Water and Soil, Ministry of Jihad Agriculture.
2 Professor of Kerman Azad Islamic University
3 Associate professor of water department. Imam Khomeini international university, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In recent years, the development of greenhouse cultivation has been recommended to use water resources optimally. Due to the significant differences in the microclimate of the greenhouse with the open air and its effect on the parameters affecting the reference evapotranspiration, special study is needed to use the reference evapotranspiration estimation relationships. The aim of this study was to investigate the reference evapotranspiration difference calculated using timely meteorological data inside the greenhouse and outdoors and long-term outdoor meteorological data for 6 months in Aliabad area of Jiroft city in a greenhouse with tomato cultivation. Reference evapotranspiration inside the greenhouse and outdoors for timely and long-term data in the study period were 342.7, 508.6 and 636.4 mm, respectively. The net solar radiation was 58% lower inside as compared to outside of greenhouse. The percentage difference of reference evapotranspiration inside the greenhouse and outdoors based on timely data was vary for different month of year, as average this difference was 39% during the study. Therefore, notice to actual evapotranspiration in greenhouse is very important for accurate irrigation management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Meteorological Station
  • Irrigation Planning
  • Irrigation Efficiency
  • Jiroft
  • Water Productivity
اکبرزاده، ع.، شاه‌نظری، ع.، ضیاتبار احمدی، م.خ. و اکبرزاده، م. 1397. اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی. علوم و مهندسی آبیاری. 41(4): 118-107
پیری، ح. و کیانی، ه. 1399. بررسی شاخص‌های بهره‌وری مصرف آب در محصولات گلخانه‌ای دشت. نخستین همایش ملی کم‌‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک.
رزمی، ز. و قائمی، ع.ا. 1390. تعیین ضرایب گیـاهی و تـنش آب‌وخاک گوجه­فرنگی در شرایط گلخانه شیشـه‌ای. مجلـه علـوم و فنـون. کشت‌های گلخانه‌ای.2(3): 86-75.
زارعی، ق. ۱۳۸۶. برنامه راهبردی تحقیقات گلخانه. انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی جهاد کشاورزی، تهران.
کج‌بافیان، ح.، نصریان، ن. و محمد قاسم نژاد ملکی، ح. 1394. ارزیابی بهره‌‍‌وری انرژی و اقتصادی گلخانه‌های صیفی در استان خوزستان. نشریه علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. 6 (23): 35-25.
قدمی فیروزآبادی ع.، اکبری، م. و فرزام‌نیا، م. 1399. تعیین بهره‌وری مصرف آب لوبیا در دو سامانه آبیاری سطحی و بارانی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 14 (5): 1827-1815.
کریمی، م. و جلینی، م. 1396. بررسی شاخص‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی، مطالعه موردی: دشت مشهد (یادداشت فنی). نشریه آب و توسعه پایدار. 4 (1): 138-133.
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements. FAO irrigation and drainage paper 56. FAO, Roma
Braga, M. and Klar, E. 2000. Evaporation and reference evapotranspiration in field and greenhouse oriented north/south and east/west. 5: 222-228.
Casanova P.M., Messing I., Joel A. and Canete M.A. 2009. Methods to estimate lettuce evapotranspiration ingreenhouse conditions in the central zone of Chile, Chilean journal of agricultural research. 69 (1): 60-70.
Davenport, D. C. and Hudson, J. P. 1967 a. Changes in evapotranspiration rates along a 17-km transect in the Sudan Gezira. Agric. Meteorology. 4 :339-352.
Deng, X.P. Shan, L. Zhang, H. and Turner, N.C, 2006. Improving agriculture water use efficiency in arid and semi-arid areas of China. Agricultural Water Management. 80: 23–40.
Devries, D. A. and Birch, J. W. 1961. The modification of climate near the ground by irrigation for pastures on the Rivertine Plain. Australian J. Agric. Res.12(2): 260-272.
Douh, B., Mguidiche, A., Bhouri-Khila, S., Mansour, M., Harrabi, R. and Boujlben, A. 2013. Yield and water use efficiency of cucumber (Cucumis sativus L.) conducted under subsurface drip irrigation system in a Mediterranean climate. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology. 2 (4): 46–51.
Farias-Lariosis, J., Guzman, S. and Michel, A.C. 1994. Effect of plastic mulches on the growth and yield of cucumber in tropical region.
 
Biological Agriculture and Horticulture, 10: 303- 306.
Fernandez, M.D., Bonachela, S., Orgaz, F., Thompson, R., Lopez, J.C., Granados, M.R., Gallardo, M. and Fereres, E. 2010. Measurement and estimation of plastic greenhouse reference evapotranspiration in a Mediterranean climate. Irrigation Science. 28:497– 509.
Harmanto, Salokhe, V. M., Babel, M.S. and Tantau, H.J. 2005. Water requirement of drip irrigated tomatoes grown in greenhouse in tropical environment. Agricultural Water Management 71:225–242
Holcman, E., Sentelhas, P. C. and Mello, S. D. C. 2015. Microclimatic changes caused by different plastic coverings in greenhouses cultivated with cherry tomato in southern Brazil. Revista Brasileira de meteorologia. 30(2): 125-133.
Kittas, C. 1995. A simple climagraph for characterizing regional suitability for greenhouse cropping in Greece. Agric For Meteorol. 78: 133–141.
Lopez, J.C. 2003. Sistemas de calefaccio´n en invernaderos cultivados de judı´a en el litoral mediterra´neo. Doctoral thesis. Universidad.
Martinez P. E., Abdol Fattah, Y. M. M., Maloupa, E. and Gerasopoulos, D. 1995. Effect of Substrate Warming in Soil less culture in Gerbera Crop Performance under Seasonal Variations. Acta Horticulturae. 408: 31-40
 
Martinez P. E., Abdol Fattah, Y. M. M., Maloupa, E. and Gerasopoulos, D. 1995. Effect of Substrate Warming in Soil less culture in Gerbera Crop Performance under Seasonal Variations. Acta Horticulturae. 408: 31-40
Moller, M. and Assouline, S. 2007. Effects of a shading screen on microclimate and crop water requeriments. Irriggation Science. 25:171–181
Moller M., Tanny J., Li Y. and Cohen S. 2004. Measuring and predicting evapotranspiration in an insect-proof screenhouse. Agricultural and forest meteorology. 127: 35-51
Moslehi, S., Najafi, P., Tabatabaei, S.H. and Nourmahnad, N. 2011. Effect of soil moisture stress on yield and growth indexes of greenhouse cucumber. Journal of Water and Soil. 25: 770-775. (In Farsi).
Rahi, M.H. and Antonopoulos, V.Z. 2007. Simulating soil water flow and nitrogen dynamics in a sunflower field irrigated with reclaimed wastewater. Agricultural Water Management, 92, 142–150.
Rosenberg, N.J., Mckennedy, M.S. and Martin, P. 1989. Evapotranspiration in a greenhouse-warmed world: a review and a simulation. Agric. For. Meteorol. 47: 303-320.
Valdez, H.G., Farias, S.O. and Argute, M. 2009. Evaluation of water requirements for a greenhouse tomato crop using the Priestley-Taylor method. Chilean J. Agric. Res. 69(1): 3-11.