دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1400، صفحه 1-210 

مقاله فنی-ترویجی

مدیریت آبیاری و مصرف بهینه آب در زراعت ذرت

صفحه 79-88

محمد کریمی؛ محمد جلینی


مقاله پژوهشی

اثر آبیاری تکمیلی با سطوح مختلف شوری بر عملکرد گندم دیم در قزوین

صفحه 89-100

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا؛ سید غلامرضا بابائی


مقاله ترویجی

بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری بارش در جنگل

صفحه 183-196

پریسا شاهین رخسار؛ بیت اله امان زاده؛ علی نظمی