اثر روش های مختلف آبیاری تکمیلی بر خصوصیات زایشی و بهره‌وری آب انجیر دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش

2 استادیار پژوهشی، ایستگاه تحقیقات انجیر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 دکتری مهندسی آب، دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به خشکسالی‌های اخیر و در نتیجه کاهش کمی و کیفی منابع آب در استان فارس تغییر الگوی کشت از محصولات با مصرف آب زیاد به محصولات با نیاز آبی کم و توسعه باغات دیم اجتناب ناپذیر شده است. بطوریکه علاوه بر شهرستان استهبان، در بسیاری از شهرستان‌های استان مانند فسا، جهرم، خفر و خرامه نیز کشت درختان انجیر رقم سبز در حال توسعه است. این تحقیق در راستای بررسی تاثیر روش های مختلف آبیاری تکمیلی بر بهره وری آب و ویژگی‌های زایشی محصول انجیر در شهرستان خرامه طی سال‌های 97-96 و 98-97 در قالب یک طرح آزمایشی با بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار روش آبیاری و در 5 تکرار اجرا شد. تیمارهای طرح شامل آبیاری تکمیلی به میزان 1500 لیتر در ماه های اسفند، اردیبهشت و مرداد به روش‌های غرقابی، قطره‌ای زیرسطحی، میکروجت و بدون آبیاری تکمیلی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تعداد میوه زرد روشن به میزان 247 درصد در تیمار میکروجت نسبت به شاهد افزایش داشت. همچنین تعداد میوه های گرید AA و صد یک که مرغوب ترین کیفیت میوه در انجیر می باشند در آبیاری به روش میکروجت نسبت به سایر روش های آبیاری به طور معناداری بیشتر بود. همچنین وزن میوه‌های زرد روشن و AA در درختان آبیاری تکمیلی شده به روش میکروجت بیشترین مقدار را داشت و تفاوت آن با دیگر تیمارها و تیمار شاهد معنی‌دار بود. شاخص بهره‌وری فیزیکی آب در سال اول آزمایش در تیمارهای غرقابی و میکروجت به میزان 11/0 کیلوگرم بر متر مکعب برآورد شد که بیشترین مقدار در بین سایر تیمارها و نسبت به سال دوم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different supplemental irrigation method on reproductive characteristics and water productivity of rain fed fig

نویسندگان [English]

  • Amir Eslami 1
  • Moslem Jafari 2
  • Maryam khozaei 3
1 Agricultural Engineering Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), SHiraz, Iran.
2 Fig Research station, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Estahban, Iran, figmanestahban@gmail.com.
3 PhD of water engineering, Shiraz University
چکیده [English]

Due to successive droughts and as a result of quantitative and qualitative reduction of water resources in Fars province, changing the cultivation pattern from High-water crops to low-water crops and the development of rain fed orchards has become inevitable. As in many cities of the province such as Fasa, Jahrom, Khafr and Kharameh, cultivation of green fig trees in addition to Estahban city is developing. This study was conducted to investigate the effect of supplementary irrigation on reproductive characteristics of fig crop in Kharameh city during the years 2016-2017 and 2017-2018 by using completely randomize block with 4 treatments of irrigation method and in 5 replications. The treatments included the1500 liter supplemental irrigation in March, May, August by flooding method (T1), subsurface drip irrigation method (T2), microjet irrigation method (T3) and control treatment (no supplemental irrigation) (T4). The results showed that the number of bright yellow fruits increased by 247% in the micro jet treatment compared to the control. The number of AA grade and hundred -one fruits, which are the best quality fruits in figs, were significantly higher in micro jet irrigation method than other irrigation methods. Also, The weight of bright yellow and AA fruits was highest in micro jet irrigated trees and the difference with other treatments and control treatment was significant. The physical productivity index of water in flood and micro jet treatments in the initial year of the project was 0.11 kg / m3, which was the highest value among the treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kharameh
  • micro jet irrigation
  • rain fed fig
  • subsurface drip irrigation
بذرافکن، ع. ا. 1394. گزارش مرحله فنی طرح آمایش کشت شهرستان خرامه. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرامه، 291 صفحه.
شاهرخ‌نیا، م. ع. و زارع، ح. 1399. تعیین بهره‌وری آب و بهره‌وری اقتصادی آبیاری درختان انجیر دیم استهبان. نشریه پژوهش آب در کشاورزی 34 (3): 335-317.
عباسی، ف.، ناصری، ا.، سهراب، ف.، باغانی، ج.، عباسی، ن. و اکبری، م.1394. ارتقای بهره‌وری مصرف آب. دستاورد پژوهشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ناشر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
هنر، ت، سپاسخواه، ع. ر.، کامگار حقیقی، ع. ا.، عبداللهی‌پور حقیقی، ج.، دلیر، ن.، جعفری، م.، شعبانی، ع. و گلکار، غ. 1394. تعیین بهره‌وری آب و بهره‌وری اقتصادی آبیاری درختان انجیر دیم استهبان. مجموعه چکیده مقالات کارگاه آموزشی مدیریت آبیاری تکمیلی باغات دیم (انجیر و مو)، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب.
Andrade, I. P. D. S., Carvalho, D. F. D., Almeida, W. S. D., Silva, J. B. G. and da Silva, L. D. 2014. Water requirement and yield of fig trees under different drip irrigation management. Engenharia Agrícola. 34(1):17-27.
Bindraban, P. S., Stoorvogel, J. J., Jansen, D. M., Vlaming, J. and Groot, J. J. R. 2000. Land quality indicators for sustainable land management: proposed method for yield gap and soil nutrient balance. Agricultural, Ecosystems and Environment. 81: 103-112.
Bouman, B. 2007. A conceptual framework for the improvement of crop water productivity at different spatial scales. Agricultural Systems. 93: 43–60.
El-Shazly, S. M., Mustafa N. S., and El-Berry I. M. 2014. Evaluation of some fig cultivars grown under water stress conditions in newly reclaimed soils. Middle-East Journal of Scientific Research. 21 (8): 1167-1179.
Flashman, E. 2016. Catalytic strategies of the non-heme iron dependent oxygenases and their roles in plant biology. Current Opinion in Chemical Biology. 31:126-135.
Frone, D. F., Frone, S. 2015. The importance of water security for sustainable development in the Romanian agrifood sector. Agricultural Science Procedia. 6: 674-681.
Gaaliche, B., Lauri, P. E., Trad, M., Costes, E., and Mars, M. 2011. Interactions between vegetative and generative growth and between crop generations in fig tree (Ficus carica L). Scientia Horticulturae. 131: 22–28.
Goldhamer, D. and Salinas, M. 1999. Black Mission fig production improved by heavier irrigation. California Agriculture. 53(6): 30-34.
Gunduz, M., Korkmaz, N., Asik, S., Unal, H. B. and Avci, M. 2011. Effects of various irrigation regimes on soil water balance, yield, and fruit quality of drip-irrigated peach trees. Journal of irrigation and drainage engineering. 137(7): 426-434.
Khozaei, M., Sepaskhah, A. R. 2018. Economic analysis of the optimal level of supplemental irrigation for rain-fed figs. Iran Agricultural Research. 37 (2): 17-26.
Hernández, A. C., Vélez-Sánchez, J. E., and Intrigliolo, D. S. 2017. Effect of deficit irrigation on yield and quality of pear (Pyrus communis cv. Triumph of Vienna). Agronomía Colombiana. 35(3): 350-356.
 
Rockström, J. and Barron, J. 2007. Water productivity in rainfed systems: overview of challenges and analysis of opportunities in water scarcity prone savannahs. Irrigation Science. 25: 299–311.
Wang, J., Niu, W., Zhang, M. and Li, Y. 2017. Effect of alternate partial root-zone drip irrigation on soil bacterial communities and tomato yield. Applied Soil Ecology, 119, 250-259.