امکان‌سنجی کاربرد سامانه‌های مختلف آبیاری در اراضی شهرستان نهاوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 مرکز تحقیقات کشاورزی همدان.

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه اراضی مناسب گندم کاری در شهرستان نهاوند که قابلیت اجرای سامانه‌های تحت فشار آبیاری را دارد، انجام گرفت. پرسشنامه ابزار اصلی جمع-آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش بوده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه این پژوهش مقدار 65/0 به‌دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن دارد. جامعه‌ی آماری کشاورزان مالک اراضی گندم روستاهای استان همدان است که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی، از بین نه شهرستان استان همدان، شهرستان نهاوند و از بین روستاهای آن، سی روستا انتخاب شدند. از بین کشاورزان گندم‌کار این روستاها، کشاورزانی که از سامانه آبیاری تحت فشار در آبیاری گندم‌زارهای خود بهره می‌بردند، حجم نمونه، 379 نفر با استفاده از روش کوکران تعیین شد. کشاورزان منتخب نیز به‌طور تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش در مرحله‌ی اول بررسی مطالعه کتابخانه‌ای با رجوع به اسناد و مدارک موجود در ادارات مربوطه، مقالات انتشار یافته و بررسی یافته‌های علمی مربوطه انجام گرفت، در مرحله دوم آزمون فرضیه‌ها و یک روش انتخاب سامانه آبیاری تحت فشار مناسب با در نظر گرفتن معیارهای فیزیکی، اقتصادی-اجتماعی و محیطی ارائه شد. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش مشخص کرد که از دیدگاه پاسخ‌گویان هزینه نهاده‌های مصرفی در ایجاد و به‌کارگیری نوع سامانه آبیاری تحت فشار و وضعیت اقتصادی کشاورزان گندم‌کار، وضعیت اقلیمی (وضعیت آب و هوا، توپوگرافی زمین، خاک، مقدار و کیفیت آب در منطقه مورد مطالعه) و بررسی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای (سن، سطح تحصیلات، مالکیت زمین، مقدار زمین زیر کشت گندم آبی و درآمد سالیانه) در انتخاب سامانه آبیاری تحت فشار در سطح احتمال 1% معنی‌دار و مثبت است. در بخش دوم مطالعه مشخص شد که بیشترین امتیاز توسط سامانه آبیاری بارانی-ثابت و سامانه آبیاری بارانی با قبلیت جابه‌جایی کسب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of using different modern irrigation systems for wheat cultivation land (case study of Nahavand city)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahbazi 1
  • Mohammad Karim Motamed 2
  • Mohammadreza Khaledian 2
  • Ali Ghadami 3
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
3 Agricultural Eng. Research Ins
چکیده [English]

This research was conducted to study suitable agricultural lands in Nahavand region that have the ability to implement pressurized irrigation systems. Questionnaire was the main tool for collecting information required for this research. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.65, which indicates its acceptable reliability. The statistical population is the owner of favorable agricultural lands (wheat) in the villages of Hamadan province. By random sampling, Nahavand city was selected from nine cities of Hamadan province and thirty villages were selected. Among the wheat farmers in these villages, the farmers who used the pressurized irrigation system to irrigate their wheat fields, the sample size was 379 using the Cochran method. Selected farmers were also randomly selected. In this research, in the first stage, a library study was conducted by referring to the documents available in the relevant departments, published articles, and review of relevant scientific findings. In the second stage, a hypothesis test and a method for selecting an irrigation system were performed. It was presented under appropriate pressure taking into account physical, socio-economic, and environmental criteria. The results of testing the research hypotheses showed that from the perspective of the respondents, the cost of consumption inputs in creating and using the type of pressurized irrigation system and the economic situation of wheat farmers, climatic conditions (climate, land topography, soil , quantity and quality of water in the study area) and study of individual and professional characteristics (age, level of education, land ownership, amount of land under irrigated wheat cultivation, and annual income) in selecting a pressurized irrigation system at a probability level of 1% was meaningful and positive. In the second part of the study, it was found that the highest score was obtained by the solid set sprinkle irrigation system and the portable sprinkler irrigation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual and Professional Characteristics
  • Sprinkle Irrigation System
  • Water Resources Management