اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

3 استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

4 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

این آزمایش، به‌منظور ارزیابی عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب در روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تأثیر آبیاری تکمیلی و سالیسیلیک اسید در طی فصل‌های زراعی 1397 و 1398 به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، آستارا (ایستگاه تحقیقاتی کانرود) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح رژیم آبیاری از قبیل عدم آبیاری (به‌عنوان شاهد)، آبیاری در مرحله گل‌دهی، آبیاری در مرحله نمو غلاف‌ها، آبیاری در مرحله گل‌دهی + مرحله نمو غلاف‌ها و سه سطح سالیسیلیک اسید شامل 100، 200 و 300 میکرومول در لیتر به‌ترتیب به‌عنوان کرت اصلی و فرعی بود. تنش خشکی عملکرد دانه، محتوای روغن دانه، عملکرد روغن، عملکرد پروتئین، درصد اسیدهای چرب لینولئیک، استئاریک و بیهنیک اسید روغن بادام زمینی را کاهش داد. ولی، درصد پروتئین دانه، اسیدهای چرب اولئیک، پالمیتیک و آراشیدیک اسید روغن بادام زمینی در واکنش به تنش خشکی افزایش پیدا کرد. کاربرد برگی سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر در هر دو شرایط تنش خشکی و انجام آبیاری تکمیلی تمامی صفات اندازه‌گیری شده به استثنای اسیدهای چرب استئاریک و بیهنیک اسید را بهبود بخشید. بیشترین عملکرد دانه (3450 کیلوگرم در هکتار) بادام زمینی در واکنش به آبیاری تکمیلی در مراحل شروع گل‌دهی + تشکیل غلاف‌ها همراه با کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر به‌دست آمد. همچنین، کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر بیشترین میزان اولئیک اسید روغن بادام زمینی (98/60 درصد) را تحت شرایط عدم آبیاری (کشت دیم) نشان داد. بدین ترتیب، آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید می‌تواند در راستای ارتقای کمیت و کیفیت عملکرد دانه و روغن بادام زمینی تحت شرایط اقلیمی مشابه قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of supplementary irrigation and foliar application of salicylic acid on quantitative and qualitative yield of seed and oil in peanut (Arachis hypogaea L.)

نویسندگان [English]

  • Mehrab Mehri Charvadeh 1
  • Marefat Mostafavi Rad 2
  • Hamid Reza Zakerin 3
  • Saeed Sayfzadeh 4
  • Sayed Alireza Valadabadi 3
1 Ph. D. Student, Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
4 Associate Professor, Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate of grain yield and fatty acids composition in peanut (Arachis hypogaea L.) oil as affected by supplementary irrigation and Salicylic acid, this experiment was performed as split plat based on randomized complete block design with three replications in experimental field of Agicutural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan Province, Astara (Kanroud research station), Iran, during 2018 and 2019 cropping seasons. Four level of irrigation regimes including no irrigation (as control), irrigation at initial flowering stage, irrigation at pod formation stage and irrigation at initial flowering + pod formation stages and three levels of Salicylic acid such as 100, 200 and 300 µmol/l comprised experimental treatments, as main and sub plot, respectively. Drought stress dercreased grain yield, grain oil content, oil yield, protein yield, linolenic, stearic and bihenic fatty acids percent in peanut oil. But, grain protein percent, oleic, palmitic and arashidic fatty acids percent enhanced in response to drought stress. Foliar application of salicylic acid at the rate of 300 µmol/l improved all measured characteristics except stearic and bihenic fatty acids under both drought stress and supplementary irrigation conditions. The greatest grain yield (3450 kg/ha) of peanut was obtained in response to supplementary irrigation at initial flowering + pod formation stages along with Salicylic acid application at the rate of 300 µmol/l. Also, Salicylic acid application at the rate of300 µmol/l. showed the highest rate of oleic acid in peanut oil (60.98 %) under no irrigation (rainfed) condition. Hence, supplementary irrigation and foliar application of Salicylic acid could be recommendable in direction to enhance quantity and quality of grain and oil yield of peanut under similar climatic condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop production
  • Drought stress
  • Peanut
  • Plant growth regulator
  • Protein yield
احمدی لاهیجانی، م. ج. و امام، ی. 1392. بررسی واکنش ژنوتیپ­های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص­های فیزیولوژیک. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 3(9): 175-163.  
اسکندری، ح. و عالیزاده امرایی. ا. 1395. تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه، روغن و کارایی انرژی سیستم تولید کلزا در شرایط دیم. به زراعی کشاورزی. 18(4): 907-919.
پاک­نژاد، ف.، مجیدی هروان، ا.، نورمحمدی، ق.، سیادت، ع. و وزان، س. 1386. ارزیابی تأثیر تنش خـشکی بـر صـفات مؤثر بر انباشت مواد در دانه ارقام مختلف گندم. علوم کشاورزی (دانـشگاه آزاد اسـلامی). 13: 149-137.
پیراسته انوشه، ه.، امام، ی.، محمدجواد روستا، م. ج. و هاشمی، س. ا. 1395. اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر ویژگی­های بیوشیمیایی و عملکرد دانه جو (.(Hordeum vulgare L. رقم نصرت در شرایط تنش شوری. مجله علوم زراعی ایران. 18(3): 244-232.
درودیان، ح. ر. 1390 .اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه 5 ژنوتیپ بادام­زمینی در استان گیلان. مجله علوم زیستی واحد لاهیجان. 5(3): 22-15.
سبکدست، م.، دشتکی، م.، ساسانی، ی. و رضایی زاده، ا. 1396. ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگی­های زراعی در نژادگان­های لوبیا. علوم گیاهان زراعی ایران. 48(4): 1209-1201.
شعبانی، ع.، کامگار حقیقی، ع.، سپاس­خواه، ع.، امام، ی. و هنر، ت. 1389. اثر تنش آبی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد و کیفیت کلزای پاییزه رقم لیکورد. علوم زراعی ایران. 4: 409-421.
صادق­زاده اهری، د. 1396. اثر اندازه بذر بر عملکرد و ویژگی­های زراعی و تحمل به تنش خشکی نخود. به زراعی کشاورزی. 19(1): 85-69.
عبدزادگوهری، ع. 1398. افزایش عملکرد و بهره­وری مصرف آب در بادام‌زمینی با تکیه بر مدیریت آبیاری. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 6(2): 64-57.
عبدزادگوهری، ع. 1400 الف بررسی عملکرد، تابع تولید و بهره­وری مصرف آب دو رقم بادام‌زمینی تحت شرایط کم آبیاری در روش­های مختلف آبیاری. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 2(15): 482-467.
عبدزادگوهری، ع. 1400 ب. بررسی اثر کم آبیاری و دو شیوه آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم بادام زمینی. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 35(1): 73-61.
 
قربانی نصرآباد، ق. و هزارجریبی، ا. 1389. واکنش پنبه به کم­آبیاری در مراحل مختلف رشد. مجله پژوهش­های تولید گیاهی. 17(4):  141-129.
کریمی، ر.، هادی، ه. و تاجبخش شیشوان، م. 1396. بررسی امکان کاهش خسارت تنش کم­آبی بر عملکرد سورگوم علوفه­ای با محلول­پاشی اسید سالیسیلیک و سولفات روی. به­زراعی کشاورزی. 18(2): 72-52.
کشاورز، ح. و مدرس ثانوی، س. ع. م. 1393. اثر سالیسیلیک اسید بر کلروفیل، برخی خصوصیات رشدی و عملکرد دو رقم کلزا. نشریه تولید گیاهان زراعی. 7(4): 131-176.
موحدی­دهنوی، م.، نیکنام، ن.، بهزادی، ی.، محتشمی، ر. و باقری، ر. 1396. مقایسۀ پاسخ­های فیزیولوژیک کتان به تنش خشکی، شوری و محلولپاشی با اسید سالیسیلیک. مجله زیست­شناسی گیاهی ایران. 33: 39-62.
میرزایی حیدری، م.، نوری، م. ح.، خورگامی، ع.، پزشک­پور، پ. و ارزانی، ا. 1388. بررسی اثرات تراکم بوته و آبیاری تکمیلی بر صفات زراعی، میزان کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه­انداز گیاهی ارقام نخود. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 40(3): 113-121.
یوسف­زاده نجف­آبادی، م. و احسان زاده، پ. 1398. بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد تحت شرایط مختلف رطوبتی. فرآیند و کارکرد گیاهی. 9(33): 137-151.
Ali, Q., Ashraf, M., Anwar, F. and Al-Qurainy, F. 2012. Trehalose-induced changes in seed oil composition and antioxidant potential of maize grown under drought stress. Journal of the American Oil Chemists Society. 89: 1485–1493.
Amini, H., Arzani, A. and Karami, M. 2014. Effect of water deficiency on seed quality and physiological traits of different safflower genotypes. Turkish Journal of Biology. 38(2): 271-282.
Amir, Y., Benbelkacem, T., Hadni, L. and Youyou, A. 2005. Effect ofirrigation and fertilization on the characteristic of peanutseeds cultivated near tızı-ouzou. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry. 4: 879-885.
Arioglu, H., Bakal, H., Gulluoglu, L., Onat, B. and Kurt, C. 2017. The effect of harvesting dates on some agronomic and quality characteristics of peanut (Arachis hypogaea L.) varieties grown as a main crop in Mediterranean regıon (Turkey). Turk Journal of Field Crops. 23(1): 27-37.
Ashrafi, E. and Razmjoo, K. 2010. Effect of irrigation regimes on oil content and composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars. Journal of the American Oil Chemists' Society. 87(5): 499-506.
Askari, E. and Ehsanzadeh, P. 2015. Drought stress mitigation by foliar application of salicylic acid and their interactive effects on physiological characteristics of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) genotypes. Acta Physiologiae Plantarum. 37: 4-14.
Aydinsakir, K., Nazmi, D., Dursun, B., Ruhi, B. and Ramazan, T. 2016. Assessment of different irrigation levels on peanut crop yield and quality components under Mediterranean conditions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 142(9): doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001062.
Bakry Ahmed Bakry, M. A., Mervat Shamoon, S., Amany, A. and El-Monem, A. 2020. Physiological Aspects of Tyrosine and Salicylic Acid on Morphological, Yield and Biochemical Constituents of Peanut Plants. Pakistan Journal of Biological Sciences. 23(3): 375-384.
Baldini, M., Givanardi, R. and Vanozzi, G. P. 2000. Effect of different water availability on fatty acid composition of the oil in standard and high oleic sunflower hybrids. In: Proceedings of XV International Sunflower Conference, Toulouse, pp A79.84.
Boydak, E., Alpaslan, M., Hayta, M., Gercek, S. and Simek, M. 2002. Seed composition of soybeans grown in the Harran region of Turkey as affected by row spacing and irrigation. Journal Agricultural and Food Chemistry. 50: 4718-4720.
 
Chen, Y. E., Cui, J. M., Li, G. X., Yuan, M., Zhang, Z. W., Yuan, S. and Zhang, H. Y. 2016. Effect of salicylic acid on the antioxidant system and photosystem II in wheat seedlings. Biologia Plantarum. 60: 139-147.
Dawood, M. G., El-Lethy, S. R. and Sadak, M. S. 2013. Role of methanol and yeast in improving growth, yield, nutritive value and antioxidants of soybean. World Applied Sciences Journal. 26(1): 6-14.
Dimkpa, C. O., Bindraban, P. S., Fugice, J., Agyin-Birikorang, S., Singh, U. and Hellums, D. 2017. Composite micronutrient nanoparticles and salts decrease drought stress in soybean. Agronomy for Sustainable Development. 37(1): 5. doi.org/10.1007/s13593-016-0412-8.
Dornbos, D. L. and Mullen, R. E. 1985. Soybean seed quality and drought stress intensity during development. Iowa Seed Science. 7: 9–11.
Dragicevic, V., Kratovalieva, S., Dumanovic, Z,, Dimov, Z. and Kravic, N. 2015. Variations in level of oil, protein, and some antioxidants in chickpea and peanut seeds. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 2(2): 1-6. doi 10.1186/s40538-015-0031-7.
Dwivedi, S. L., Nigam, S. N., Rao, R. C. N., Singh, U. and Rao, K. V. S. 1996. Effect of drought on oil, fatty acids and protein contents of groundnut (Arachis hypogaea L.) seeds. Field Crops Research. 48: 125–133.
Elizabeth Abreu, M. and Munne-Bosch, S. 2008. Salicylic acid may be involved in the regulation of droughtinduced leaf senescence in perennials: A case study in field-grown Salvia officinalis L. plants. Environmental and Experimental Botany. 64:105–112.
EL Sabagh., A., Sorour, S., Omar, A. E., Islam, M. S., Ueda, A., Saneoka, H. and Barutçular, C. 2015. Soybean (Glycine Max L.) growth enhancement under water stress conditions. International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences (CABS-2015). Sept. 4-5. 2015. Istanbul (Turkey).
El-Khallal, S., Hathout, M., Ashour, T. and Kerrit, A. 2009. Brassinolideand salicylic acid induced growth, biochemical activities and productivity of maize plants grown under salt stress. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 5: 380-390.
Ensiye, A. and Khorshid, R. 2010. Effect of irrigation regimes on oil content and composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars. Journal of American Oil and Chemical Society. 1527-1538.
Eraslan, F., Inal, A., Gunes, A. and Alpaslan, M. 2007. Impact of exogenous salicylic acid on growth, antioxidant activity and physiology of carrot plants subjected to combined salinity and boron toxicity. Scientia Horticulturae.113: 120-128.
 Farooq, M., Nadeem, F., Gogoi, N., Ullah, A., Alghamdi, S. S., Nayyar, H. 2017. Heat stress in grain legumes during reproductive and grain-filling phases. Crop and Pasture Science. 68: 985–1005.
Gao, J., Hao, X., Thelen, K. D. and Robertson, G. P. 2009. Agronomic management system and precipitation effects on soybean oil and fatty acid profiles. Crop Science. 49: 1049-1057.
Geerts, S. and Raes, D. 2009. Deficit irrigation as an on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agr. Water Management. 96(9): 1275-1284.
Ghanbari, A. A., Mousavi, S. H., Mousapour Gorgi, A. and Rao, I. M. 2013. Effects of water stress on leaves and seeds of bean (Phaseolus vulgaris L). Turkish Journal of Field Crops. 181: 73–77.
Girdthai, T., Jogloy, S., Akkasaeng, C., Vorasoot, N., Wongkaew, S., Holbrook, C. C. and Patanothai, A. 2010. Heritability and genotypic correlations between, aflatoxin traits and physiological traits for drought tolerance under end of season drought in peanut (Arachis hypogaea L). Field Crops Research, 118:169-176.
Hayata, Q., Hayata, Sh., Irfan, M. and Ahmad, A. 2010. Effect of exogenous salicylic acid under changing environment: A review. Environmental and Experimental Botany. 68: 14–25.
Hussain, H. A., Men, S., Hussain, S., Chen, Y., Ali, S., Zhang, S., Zhang, K.,  Li, Y.,  Xu, Q., Liao. C. and Wang, L. 2019. Interactive effects of drought and heat stresses on morpho
 
 physiological attributes, yield, nutrient uptake and oxidative status in maize hybrids. Scientific reports. 9(1): 44-56. https://doi.org/10.1038/s41598-018-37186-2 PMID: 30626917.
Isleib T. G., Tilman, B. L., Patte, H. E., Sanders, T. H., Hendrix, K. W. and Dean, L. O. 2008. Genotype-by environment interaction for seed composition traits of breeding lines in the uniform peanut performance test. Peanut Science, 35: 130-138.
Kaba, J. S., Ofori, K. and Kumaga, F. K. 2014. Inter-Relationships of Yield and Components of Yield at Different Stages of Maturity in Three Groundnuts (Arachis hypogea L.) Varieties. International Journal of Life Science Research. 2(1): 43-48.
Kambiranda, D. M., Vasanthaiah, H. K. N., Katam, R., Ananga, A., Basha, S. M. and Naik, N. 2012. Impact of drought stress on peanut (Arachis hypogaea L.) productivity and food safety. Plants and Environment, Rijeka, Croatia: InTech, pp. 249-272.
Kaydan, D., Yagmur, M. and Okut, N. 2007. Effects of salicylic acid on the growth and some physiological characters in salt stressed wheat (Triticum aestivum L). Tarim Bilimleri Dergisi. 13: 114-119.
Khan, W., Prithiviraj, B. and Smith, D. 2003. Photosynthetic responses of corn and soybean to foliar application of salicylates. Plant Physiology. 160: 485-92.
Khadri, M., Tejera, N. and Liuch, C. 2006. Alleviation of salt stress in common bean (Phaseolus vulgaris) by exogenous abscisic acid supply. Journal of Plant Growth Regulation. 25: 110-119.
Krishna, S., Surinder, K., Thind, S. K. and Gurpreet, K. 2004. Interactive effects of phenolics and light intensity on vegetative parameters and yield in soybean (Glycine max L. Merrill). Environemental Ecology. 22: 390-394.
Kim, K. S., Park, S. H. and Jenks, M. A. 2007. Changes in leaf cuticular waxes of sesame (Sesamum indicum L.) plants exposed to water deficit. Journal of Plant Physiology. 164: 1134-1143.
Koolachart, R., Jogloy, S., Vorasoot, N., Wongkaew, S., Holbrook C. C., Jongrungklanga, N., Kesmalaa, T. and Patanothaia. A. 2013. Rooting traits of peanut genotypes with different yield responses to terminal drought. Field Crops Research. 149: 366-378.
Latif, S. and Anwar, F. 2008. Quality assessment of moringa concanensis seed oil extracted through solvent and aqueous enzymatic techniques. Grasas Aceites. 59: 67–73.
Masoumi, H., Masoumi, M., Darvishi, F., Daneshian, J., Nourmohammadi, G. and Habibi, D. 2010. Change in several antioxidant enzymes activity and seed yield by water deficit stress in soybean (Glycine max L.) cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca: 38(3): 86-94.
Mekki, B. E. D. B. and Hussein, H. A. A. 2017. Influence of L-ascorbate on yield components, biochemical constituents and fatty acids composition in seeds of some groundnut (Arachis hypogaea L.) cultivars grown in sandy soil. Bioscience Research. 14(1): 75-83.
Mohammadi, M., Ghassemi-Golezani, K., Chaichi, M. R. and Safikhani, S. 2018. Seed oil accumulation and yield of safflower affected by water supply and harvest time. Agronomy Journal. 110: 1-8.
Nasri, M., Khalatbari, M., Zahedi, H., Paknejad, F. and Tohidi-Moghadam H. R. 2008. Evaluation of micro and macro elements in drought stress condition in cultivars of rapeseed (Brassica napus L). American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 3: 579–583.
Nazari, M., Mirlohi, A. and Majidi., M. M. 2017. Effects of drought Stress on oil characteristics of carthamus species. Journal of American Oil and Chemistry Society. 94: 247-256.
Noreen, S., Fatima, K., Athar, H. U. R., Ahmad, S. and Hussain, K. 2017. Enhancement of physio-biochemical parameters of wheat through exogenous application of salicylic acid under drought stress. Journal of Animal and Plant Sciences. 27: 153–163.
Ohashi, Y., Nakayama, N., Saneoka, H. and Fujita, K. 2006. Effects of drought stress on photosynthetic gas exchange, chlorophyll
 
 fluorescence and stem diameter of soybean plants. Journal of Plant Biology. 50:138-141.
Petcu, E., Adrian, A. and Danil, S. 2001. The effect of drought stress on fatty acid composition in some Romanian sunflower hybrids. Romanian Agricultural Research. 15: 39-42.
Peleg, Z. and Blumwald, E. 2011. Hormone balance and abiotic stress tolerance in crop plants. Current Opinion in Plant Biology. 14(3): 290-295.
Qaderi, M., Kurepin, L. V. and Reid, D. M. 2006. Growth and physiological responses of canola (Brassica napus L.) to three components of global climate change: temperature, carbon dioxide and drought. Physiologia Plantarum. 128: 710-721.
Rajeshwari, V. and Bhuvaneshwari, V. 2017. Salicylic acid induced salt stress tolerance in plants. International Journal of Plant Biology and Research. 5(3): 1067.
Ratnakumar, P. and Vadez, V. 2011. Groundnut (Arachis hypogaea L.) genotypes tolerant to intermittent drought maintain a high harvest index and have small leaf canopy under stress. Functional Plant Biology. 38(12): 1016-1023.
Ratnakumar, P. and Vadez, V. 2011. Groundnut (Arachis hypogaea L.) genotypes tolerant to intermittent drought maintain a high harvest index and have small leaf canopy under stress. Functional Plant Biology. 38(12): 1016-1023.
Rotundo, J. L. and Westgate, M. E. 2010. Rate and duration of seed component accumulation in water-stressed soybean. Crop Science. 50: 676-684.
Sehga, A., Sita, K., Siddique, K. H. M., Kumar, R., Bhogireddy, S., Varshney, R. K., Rao, B. H., Nair, R. M., Prasad, P. V. V. and Nayyar, H. 2018. Drought or/and heat-stress effects on seed filling in food crops: Impacts on functional biochemistry, seed yields, and nutritional quality. Frontiers in Plant Science. 27: 158-170.
Singh, J. P. 1988. A rapid method for determination of nitrate in soil and plant extract. Plant and Soil. 110: 137-139.
Singh, S. and Sinha, S. 2005. Accumulation of metals and its effects in Brassica juncea L. Czern. (cv. Rohini) grown on various amendments of tannery waste. Ecotoxicology and Environmental Safety. 62: 118-127.
Tammam, A. A. 2003. Response of Vicia faba plants to the interactive effect of sodium chloride salinity and salicylic acid treatment. Acta Agronomica Hungarica. 51(3): 239-248.
Tie, C., Hu, T., Jia, Z. X. and Zhang, J. L. 2015. Automatic identification approach for High-Performance Liquid Chromatography-Multiple Reaction Monitoring fatty acid global profiling. Analytical Chemistry. 87(16): 8181–85.
Yasser, H., Amin, G., Azab, A. and Gahin, H. 2015. Induction of drought stress resistance in sesame (Sesamum indicum L.) plant by salicylic acid and kinetin. Journal of Plant Science. 10: 128-141.
Youssefi, A., Nshanian, A. and Azizi, M. 2011. Evaluation of influences of drought stress in terminal growth duration on yield and yield components of different spring Brassica oilseed species. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science. 11: 406-410.
Zaghlool,.S. A. M. 2002. Effect of salicylic and Jasmonic acids on the response of tomato plants to root knot nematode Meloidogene incognita, infection. Ain-shamsuni., cairo. Egypt. AGRIS, 47(3): 1107-1119.
Zaki‚ R. N. and Radwan, T. E. 2011. Improving wheat grain yield and its quality under salinity conditions at a newly reclaimed soil by using different organic sources as soil or foliar applications. Journal of Applied Sciences Research. 7:42-55.