تعیین قیمت سایه‌ای آب با کمک مدل برنامه ریزی فازی محدودیت شانس، مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 No 14. Rafiee alley. North Khayam Street. Qazvin Iran

چکیده

کاهش منابع آب از یک سو و تقاضای فزاینده برای آن از سوی دیگر، باعث ایجاد وضعیتی دشوار در بسیاری از مناطق دنیا شده است. قیمت گذاری منابع آب در مدیریت تقاضای آب نقش اساسی دارد. در حال حاضر، نرخ آب پرداختی از سوی کشاورزان برای آبیاری محصولات کشاورزی، ارزش واقعی آب را منعکس نمی‌کند. یکی از راهکارهای تاثیرگذار مدیریت تقاضا، تعیین قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی است و این امر به تخصیص مطلوب‌تر این نهاده بین محصولات مختلف کشاورزی کمک می‌نماید. از آنجا که متغیر موجودی آب سطحی ماهیت تصادفی دارد در نتیجه نمی‌توان مقدار آن را قطعی فرض نمود از اینرو در این مطالعه به کمک مدل برنامه‌ریزی فازی محدودیت شانس که ترکیب مدل برنامه ریزی شانس محدود و مدل برنامه‌ریزی فازی می‌باشد به محاسبه قیمت سایه‌ای آب در شبکه آبیاری دشت قزوین پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب در شبکه آبیاری دشت قزوین معادل 17882 ریال می باشد که در حدود 23 برابر بیش از متوسط قیمت فروش آب در محدوده مطالعاتی است. با توجه به اینکه موجودی منابع آب رو به کاهش است در جهت جلوگیری از برداشت بی رویه و اتلاف منابع آبی و همچنین تخصیص بهینه نهاده آب بین محصولات کشاورزی منطقه قیمت آب معادل ارزش واقعی آن از کشاورزان دریافت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the shadow price of water with the help of fuzzy planning model of the chance range, case study: Qazvin irrigation network

نویسندگان [English]

  • hamed mazandarani zadeh 1
  • yasaman shokohi far 2
1 water science and engineering,, ikiu
2 No 14. Rafiee alley. North Khayam Street. Qazvin Iran
چکیده [English]

Reduction of water resources from one side and increasing demand on the other side, have faced lots of areas in the world with a difficult situation. Water resource pricing in water management is essential. Currently, the water rate paid by farmers to irrigate agricultural crops does not reflect the true value of water. One of the most effective solutions for demand management is determining the real price of water in the agricultural sector. This helps in the more favorable allocation of this input between different agricultural products. Since the surface water availability variable is stochastic in nature, its value cannot be assumed as certain. Therefore, in this study, the shadow price of water in the irrigation network of Qazvin plain has been calculated with the help of the fuzzy planning model of limited chance, which is a combination of the limited chance planning model and fuzzy planning model. The results show that the economic value of each cubic meter of water in the Qazvin Plain irrigation network is equal to 17,882 rials, which is about 23 times more than the average selling price of water in the study area. Considering that the stock of water resources is decreasing, in order to prevent indiscriminate harvesting and waste of water resources, as well as the optimal allocation of water input between agricultural products in the region, the price of water equivalent to its real value should be received from the farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shadow price: uncertainty
  • water supply management
  • increase productivity