تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده

گیاه سیب‌زمینی از گیاهان با اهمیت و پرمصرف می‌باشد. همچنین، موقعیت جغرافیایی بیشتر مناطق ایران به‌صورت خشک و نیمه‌خشک است. برای نشان دادن اثر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی مطالعه ای در شهرستان بافت استان کرمان در کشور ایران در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. در این مطالعه  I1 (آبیاری شیاری) و I2 (آبیاری تیپ) به‌عنوان فاکتور اصلی و سه سطح تنش خشکی S1 (تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی)، S2 (تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی) و S3 (تأمین ۵۰ درصد نیاز آبی) به‌عنوان فاکتور فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمار روش آبیاری تیپ (I2) نسبت به آبیاری شیاری (I1) عملکرد بیشتری داشت. در تیمارهای اعمال تنش بیشترین عملکرد غده از تیمار بدون تنش (S1) به میزان ۸/۲۰ تن در هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار S2 و S3 به ترتیب با میانگین عملکرد ۲/۱۵ و ۹/۷ تن در هکتار عملکرد بهتری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Irrigation Method, and Drought Stress on Yield and Yield Components of Potato (case study: Baft County, Kerman province)

نویسندگان [English]

  • Abed Rezazadeh 1
  • Mohammad Hossein Najafi Mood 2
  • Yousef Ramezani 2
  • Hormozd Naghavi 3
1 M.Sc. Student of Irrigation and Drainage, Water Engineering Department, University of Birjand
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, University of Birjand
3 Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research Center of Kerman Province
چکیده [English]

Potato (Solanum tuberosum L.) is a highly consumable and important plant. Most geographical locations in Iran are arid and semi-arid regions. Therefore, the current research has been conducted in order to investigate the methods of irrigation, and drought stress on the yield and yield components of potato in the regions of Baft County, Kerman, Iran (2014). The main factor, and subsidiary factors compared in this study are I1 (furrow irrigation) and I2 (T-tape irrigation), and three drought stress levels; S1 (100% water supply), S2 (75% water supply), and S3 (50% water supply), respectively. The results showed, the yield for T-tape irrigation (I2) was higher than the yield for furrow irrigation (I1). Also under different drought stress levels, the highest yield was achieved for the S1 treatment with an average of 20.8 tons per hectare toward the S2, and S3 treatment with an average of 15.2, and 7.9 tons per hectare, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baft County
  • Drought Stress
  • Method of Irrigation
  • Potato
  • Yield
اخوان، س.، مصطفی‌زاده فرد، ب.، موسوی، س.ف.، قدمی، س. و بهرامی، ب. 1384. تأثیر مقدار و روش آبیاری بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی آگریا. پژوهش کشاورزی. جلد ۵، شماره۲، ص.۴۰-27.
اسکندری، ع.، خزاعی، ح.، نظامی، ا.، کافی، م. و مجد آبادی، ع. ۱۳۸۸. تأثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد، نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد ۲۵، شماره۲، ص.۲۱۰-201.
باغانی، ج. ۱۳۸۸. آرایش کاشت و مقادیر آب در زراعت سیب‌زمینی با آبیاری قطره‌ای در مشهد. مجله آب‌وخاک. جلد ۲۳. شماره ۱. ص. ۱۵۹-153.
حقیقت، ا.، فیضی، م. و رئیسی، ف. ۱۳۷۸. بررسی تأثیر رژیم­های مختلف آبیاری در دو مرحله از رشد سیب‌زمینی. هفتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
شیری‌جناقرد، م.، توبه، ا.، زکریا، ر.ا.، قنبلانی، ق.ن. و مسجدلو، ب.د. ۱۳۸۶. تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره­ای و الگوی مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی رقم آگریا، پژوهش و سازندگی، جلد ۷۵: ۱۵۷-149.
صدرقاین، س.ح.، نخجوانی مقدم، م. و باغانی، ج. ۱۳۸۹. اثر آرایش کاشت و سطوح مختلف آب بر عملکرد سیب‌زمینی در روش آبیاری قطره‏ای (تیپ) در منطقه فیروزکوه، مجله آبیاری و زهکشی ایران، شماره ۱، ص. ۱۰۸-99.
Attaher, S.M., Medany, M.A., Abdel Aziz, A.A. and Mostafa, M.M. 2004. Energy requirements and yield of drip irrigated potato. International Symposium on the Horizons of Using Organic Matter and Substrates in Horticulture.
 Awari, H.W. and Hiwase, S.S. 1994. Effect of irrigation systems on growth and yield of potato. Annals of Plant Physiology. 8(2): 185-187.
Fabeiro, C., Martin de Santa Olalla, F. and De Juan, J.A. 2001. Yield and size of deficit irrigated potatoe, Agricultural Water Management. 48:255-266.
Gupta, J.P and Singh, S.D. 1983. Hydrothermal environment of soil, and vegetable production with drip and furrow irrigations. Indian J. Agric. Sci. 53(2): 138-142.
Hang, A.N. and Miller, D.E. 1986. Yield and physiological response of potatoes to deficit, high frequency sprinkler irrigation. Agron. J. 78:436-440.
Jaleel, C.A., Sankar, B., Murali, P.V., Gomathinayagam, M., Lakshmanan, G.M.A. and Panneerselvam, R. 2008. Water deficit stress effects on reactive oxygen metabolism in Catharanthus roseus L. Impacts on ajmalicine accumulation. Colloids Surfaces. Biointerfaces, 62:105-111.
Jefferies, R.A. and Mackerron, D.K.L. 1993 Responses of potato genotypes to drought. I. Expansion of individual leaves and osmotic adjustment. Ann. Appl. Biol. 122:93-104.
Karafyllidis, D.I., Stavrapoulos, N. and Georgakis, D. 1996. The effect of water stress on the yielding capacity of potato crops and subsequent performance of seed tubers. Potato Res.39: 153-163.
Kashyap, P.S. and Panda, P.K. 2001. Evaluation of evapotranspiration estimation methods and development of crop-coefficients for potato crop in a sub-humid region. Agric Water Manage. 50: 9-25.
Moon, K.H., Lim, H.C. and Hyun, H. N. 2006. Water use efficiency of potato between sprinkler and drip irrigation systems under field condition ۱۸th word congress of soil science, pp. 9-15.
Shaykewich, C. 2003. Potato production under irrigation. Department of Agriculture and Fisheries and Aquaculture. Fredericton. Oregon State.
Tas, S. and Tas, B. 2007. Some physiological responses of drought stress in wheat genotypes tolerance of fine grain aromatic rice (Oryza sativa.). Journal of Agronomy and Crop Science.194:325-333.
Yuan, B.Z., Nishiyama, S. and Kang, Y. 2003. Effects of different irrigation regimes on the growth and yield of drip-irrigated potato. Agric Water Manage. 63:153-167.