کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

2 دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج

چکیده

تولید بالای کمی و کیفی محصولات گلخانه به تعیین دقیق دو فاکتور زمان و میزان آبیاری وابسته است. این پژوهش با هدف بررسی امکان بهبود مدیریت آبیاری گلخانه توت‌فرنگی و افزایش عملکرد اقتصادی (کمی و کیفی) محصول با برنامه‌ریزی بهینه آبیاری با استفاده از تانسیومتر در شرایط گلخانه‌های ایران انجام‌شده است. بدین منظور سه سطح برنامه‌ریزی آبیاری به‌صورت مکش 2/0 و 4/0 بار (با استفاده از تانسیومتر) و آبیاری بر اساس نظر بهره‌بردار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تیمار مکش 2/0 بار موجب افزایش معنی‌دار عملکرد و تعداد میوه در بوته به ترتیب به میزان 3/9 و 4/10 درصد نسبت به تیمار آبیاری با نظر بهره‌بردار شد ولی با تیمار مکش 4/0 بار اختلاف معنی‌داری نداشت. میزان آب مصرفی در تیمارهای 2/0، 4/0 و با نظر بهره‌برداری به ترتیب 6/47، 2/21 و 6/99 لیتر در بوته به دست آمد. نتایج نشان داد آبیاری بر اساس مکش 4/0 بار موجب افزایش بهره‌وری مصرف آب به مقدار 7/21 گرم در لیتر در مقایسه با در مقایسه با آبیاری بر اساس مکش 2/0 بار به مقدار 5/10 گرم در لیتر و نظر بهره‌بردار 6/4 گرم در لیتر شده است. برنامه‌ریزی آبیاری بر اساس مکش 4/0 بار به دلیل بالاتر بودن بهره‌وری مصرف آب و کاهش حجم آب مصرفی بدون کاهش قابل‌توجه عملکرد توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Irrigation Scheduling in Strawberry Greenhouse by Using Tensiometer

نویسندگان [English]

  • parisa Shahinrokhsar 1
  • Ghassem Zarei 2
  • hassan Shokri Vahed 3
1 Academic Member, Agricultural Engineering Research Department, Guilan Research and Education Center of Agriculture and Natural Resources. Rasht. Iran
2 Irrigation and Drainage Dep., Agriculture Engineering Research. Institute. (AERI), Karaj, Iran
3 Academic Member Soil and water Research Department Rice Research Institute of Iran (Rasht)
چکیده [English]

A correct scheduling of irrigation (timing and volume of water) is very important parameter to improve quality and quantity of yield in greenhouse condition. This study aimed to investigate the possibility of improving the management of strawberry greenhouses and increase economic yield (quantitative and qualitative) is conducted base on optimum irrigation planning by using tensiometer in greenhouses condition in Iran. Three levels of irrigation scheduling based upon tensiometer measurements (0.2 and 0.4 bar) and experiences of farmers (As control) were considered. Tensiometer was used to schedule irrigations whenever the soil matric potential reached 0.2 and 0.4 bar. The present study showed that the highest yield per plant resulted from irrigation schedules based on 0.2 bar compare with the experiences of farmers. Of course there was no significant difference between 0.2 and 0.4 bars in this respect. Also results showed that the volume of water used in treatments of 0.2, 0.4 bars and experiences of farmers were respectively 47.6, 21.2 and 99.6 liters per plant and irrigation management increased water productivity in irrigation schedule 0.4 bar (21.7 grams per liter) compared with 0.2 bar (10.5 grams per liter) and experiences of farmers amount of 4.6 grams per liter. According to the results of this study, irrigation scheduling based upon 0.4 bar recommended Because of the increased water use efficiency and reduces water consumption without reducing yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Suction
  • Strawberry
  • Water Management
  • Yield
Ançay, A., Vincent, M. and Baroffio, C.A. 2014. Comparison of Two Irrigation Management Systems in Strawberry.7th Intl. Strawberry Symp.Acta Hort. 1049.
Hoppula, K.I and Salo, T.J. 2007. Tensiometer-Based Irrigation Scheduling In Perennial Strawberry Cultivation. Irrig Sci 25:401–409.
Kirschbaum, D.S., Correa, M., Brquez, A.M., Larson, K.D. and Dejong, T.M .2004. Water Requirement and Water Use Efficiency of Fresh and Waiting-Bed Strawberry Plants. Acta Hortic 664:347–352.
Kramer, S., and Schultze, W. 1985. The Effects of the Quality of Young Plants on Strawberry Yield. Gartenbau. 32: 115-117.
Krüger, E., Schmidt, G., and Rasim, S. 2002. Effect of Irrigation on Yield, Fruit Size and Firmness of Strawberry Cv. ‘Elsanta’. Acta Horticulturae. 567: 471–474.
Morris, J.R. and Sistrunk, W.A. 1991. The Strawberry. In: Quality and preservation of fruits”ed. N.A.M. Eskin, CRC Press. Boca Raton. Fla. p. 181-206.
Perez De Camacaro, M.E., G.J. Camacaro, P. Hadley, M.D. Dennett, N.H. Battey, and Carew, J.G.2004. Effect of Plant Density and Initial Crown Size on Growth, Development and Yield in Strawberry Cultivars Elsanta and Bolero. J. Hort. Sci. Biotec. 79(5): 739-746.
Picha, D. 1999. Drip Irrigation System for Straeberry. Report Revised and Approved For Publishing by ATUT/RONCO Technical Staff. PP 27.
Serrano, L., Carbonell, X., Savé, R., Marfà, O., and Penuelas, J. 1992. Effects of Irrigation Regimes on the Yield and Water Use of Strawberry. Irrig. Sci. 13, 45–48.
Trout, T.J. and Gartung, J .2004. Irrigation Water Requirements of Strawberries. Acta Hortic 664:665–671.
Von Eslner, B., Briassoulis, D. Waaijenberg, D. Mistriotis, A. Von Zabeltizt, C.Hr.  and Gratraud, J. 2000. Mechanical Properties of Covering Materials for Greenhouses. Part 1. General Overview. J. Agric. Engineer Research. 67: 81–96