جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3 استادیار پژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

4 استادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

چکیده

به‌منظور نشان دادن اثر تنش کمبود آب بر جوانه‌زنی بذور ارقام مختلف گلرنگ، آزمایشی بر شش رقم گلرنگ به نام‌های دیزج حسین بگ مرند، کوشک سرای مرند، آق کند میانه، آن 50 و 917405 و 51063 و پتانسیل اسمزی در سه سطح صفر، 6/0- و 7/1- بار انجام شد. نتایج نشان داد سطوح مختلف تنش، اثرات معنی‌داری بر روی درصد جوانه‌زنی، طول ساقه چه و طول گیاهچه داشت. ارقام مختلف گلرنگ نیز درصد جوانه‌زنی متفاوتی داشتند. تنش در سطح 7/1- بار موجب کم شدن طول گیاهچه، طول ساقه چه و طول ریشه‌چه گردیده است. بر اساس قوه نامیه و درصد جوانه‌زنی بذر می‌توان گفت ارقام دیزج حسین بگ مرند، آق کند میانه و کوشک سرای مرند بیشترین درصد جوانه‌زنی را داشته و از قوه نامیه بالائی برخوردار بوده و از این نظر، می‌تواند ارقام مناسبی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Germination and Seedling Growth of Safflower Cultivars under Water Stress Condition

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Nasseri 1
  • Sanaz Ezzatpour 2
  • Mohammad Bagher Khorshidi 3
  • Akbar Abdi Ghazi Jahani 4
1 Associate Professor, Department of Agricultural Engineering, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
2 Former MSc Student, Agronomy and Breeding Department, Islamic Azad University, Myaneh Branch
3 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor, Forests and Rangelands Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted as a split plot design (with three replications) to evaluate effect of water deficit on seed germination of safflower cultivars. The main plots comprised six cultivars viz. Dizaj Hossein Beig, Koshaksara, Aghkand, N05, 917405 and 51063 and the sub main plots comprised three levels of osmotic potentials of 0، -0.6، and -1.7 bar. Results showed that stress levels affected germination percentage, plumule and seedling length. In addition, safflower cultivars had different germination percentages. Applying stress at -1.7 bar decreased plumule and seedling and ridicule lengths. Base on ability in germination under water deficit condition Dizaj Hossein Beig, Koshaksara, Aghkand are the suitable cultivar to cultivate in the water deficit conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water stress
  • Seed germination
  • Osmotic potential
  • Safflower
مراجع
پاسبان‏اسلام، ب. 1379. گلرنگ (نشریه فنی). سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی. 94: 1-15.
سید شریفی، ر. و ر. سید شریفی. 1387. بررسی اثرات PEG بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ. مجله زیست شناسی ایران. 21(2):412-400.
Dajue, L., and Mundel, H.H. 1996. Safflower promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops.7. Institute of plant Genetic and crop Plant Research, Gatesleben. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. 83pp.
De, R., and Kar, R.K. 1995. Seed germination and seedling growth of mung bean (Vigna radiata) under water stress induced by PEG-6000. Seed Science and Technology, 23(2):301-308.
Duman, I. 2006. Effects of seed priming with PEG or K3PO4 on germination and seedling growth in Lettuce. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(5): 923-928.
Engel, R., and Bergman, J. 1997. Safflower seed yield and oil content as effected by water and N fertilizer. Montana state university. Extension Service.
Kaufman, M.R., and Eckard, A.N. 1971. Evaluation of water stress control with polyethylene glycols by analysis of guttation. Plant Physiology, 47(4):453-456.
Nasr, H.G., Katkhuda, N., and Tannir, L. 1978. Effects of N Fertilizer and population rate – spacing on safflower, yield and other characteristics. Agronomy Journal, 70(4):683-685.
Prisco, J.T., Baptista, C.R., and Pinheiro, E.J.L. 1992. Hydration, Dehydration Seed. Pretreatment and its effects on seed germination under water stress conditions. Revista Brasil Botany, 15:31-35.