دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-72 
جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

صفحه 19-24

ابوالفضل ناصری؛ ساناز عزت پور؛ محمدباقر خورشیدی؛ اکبر عبدی قاضی‏‏‏ جهان


بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری

صفحه 59-72

خالد احمدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عباسعلی پورمحسنی