عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر در پذیرش آبیاری بارانی توسط گندم­کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه برای توسعه روش­های آبیاری تحت‌فشار دارای اهمیت است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کشاورزان گندم‌کار آبی در روستاهای شهرستان کنگاور می­باشد که به تعداد 1100 نفر بودند که از بین گندم­کاران آبیاری بارانی، تعداد 140 نفر و از بین گندم کاران آبیاری سطحی، 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان حجم نمونه آماری تعیین شد با استفاده از روش تصادفی ساده این تعداد افراد از بین روستاهای شهرستان کنگاور استان کرمانشاه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامه بوده است که برای تعیین روایی آن از نقطه نظرات 10 تن از اعضای هیات علمی، کارشناسان ترویج کشاورزی و آبیاری استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق مقدار 78/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای مستقل تحصیلات، سابقه کشاورزی، کاهش علف هرز، کاهش هزینه برق مصرفی، صرفه­جویی در مقدار آب مصرفی، مقدار آب در دسترس، مقدار درآمد سالیانه و مساحت زیر کشت گندم­کاران با متغیر وابسته پژوهش، پذیرش روش آبیاری بارانی همبستگی در سطح 95 درصد و بین متغیر مستقل عملکرد در واحد سطح با متغیر وابسته پژوهش، روش آبیاری بارانی همبستگی در سطح 99 درصد همبستگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که همبستگی بین متغیرهای مستقل سن، تعداد افراد خانوار، کاهش آفات با متغیر وابسته در این پژوهش وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in the Adoption of Sprinkler Irrigation among Wheat Farmers in Kangavar City of Ilam Province – Iran

نویسندگان [English]

  • Faezeh Taher abadi 1
  • Mohammad Karim Motamed 2
  • Mohammad Reza Khaledian 3
1 MSc student, Department of Rural development, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of agricultural economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Water enginering, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Water shortage in Iran is one of the main factors limiting in the development of agricultural activities.Development of new irrigation technologies is one of the most important solutions for the development of agriculture and increase production. To reduce water restrictions in agriculture, the expansion of pressurized irrigation systems is in the government's priority development programs. The main objective of this study was to investigate the effective factors in the adoption of Sprinkler irrigation by farmers in Kangavar city of Ilam province. The questionnaire was the main toll for collecting data. By Kokran formula 310 samples were selected with random sampling. The validity of the questionnaire was approved by 10 subject specialists and reliability assessed with Cronbach's alpha 0.78 Obtained. The population of this research was 310 wheat farmers including two groups (Sprinkler irrigation group 140 wheat farmers and traditional irrigation group 170). Statistical indicators such as frequency, Percent frequency, mean, standard deviation and X squrae and Kramer coeeficient (V) was performed using spss software. The results showed that there is a correlation (95%) among the independent variables of education, agricultural experience, reduce weeds, reducing the cost of electricity consumption, saving water consumption, the amount of available water, the amount of annual income land holding with the dependent variable, adoption sprinkling irrigation methods And there is a correlation (99%) between independent variable of yield with dependent variable of sprinkler irrigation methods. There are not correlations (99%) among independent variables of age, family size, reduced pest with the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sprinkle irrigation
  • wheat farmers
  • adoption
  • agricultural development
ابوالقاسمی، ه. 1372. ارزیابی بازدهی آبیاری در تعدادی از شبکه­های سنتی ایران. مجموعه مقالات هفتمین سمینار آبیاری و زهکشی. تهران ص 45-62.
اعظمی، ا.، زرافشانی، ک.، و دهقانی سانیج، ح. 1389. عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم­های آبیاری تحت‌فشار در استان­های غرب کشور. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت‌فشار کرج.
آرایش، ب. 1377. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم ادامه نوآوری تکنولوژی آبیاری بارانی در بین کشاورزان استان ایلام. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
پایگاه اطلاع رسانی بانک جهانی 2006. (onehine: http://www. Worldbank.org).
پزشکی راد، غ.، و محمدباقر، الف.، 1380. بررسی عوامل اقتصادی و فنی مؤثر بر پذیرش تکنولوژی آبیاری بارانی استان ایلام. مجله علوم و صنایع کشاورزی، 15(2):118-111.
جهان­نما، ف. 1380. عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر در پذیرش سیستم­های آبیاری تحت‌فشار، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 36: 258-237.
دلاور، ع. 1387. روش­های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی. انتشارات پیام نور.
رفیعی دارانی، ه.، و بخشوده، م. 1387. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی(مطالعه موردی استان اصفهان). مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران، 39(1):30-21.
کهنسال ر.، قربانی م.، و رفیعی ه. 1388. بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی). نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 65: 97-112.
مرتضوی، م. 1387. عدم تخصیص اعتبارات، عامل کندی طرح‌های تولیدی. مجله آب و آبیاری.
منفرد، ن. 1388. عوامل مؤثر بر توسعه سیستم­های آبیاری تحت‌فشار در باغ­های استان بوشهر.
نوروزی، ا.، و چیذری، م. 1385. بررسی سازه­های فرهنگی و اجتماعی مؤثر در نگرش گندم­کاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعه­ی آبیاری بارانی. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2: 59-71.
Hodges, A.W. Lynne, G.D., Rahmani, M., and Casey, C.F. 1994. Adoption of energy and water conserving irrigation technologies in Florida. Fiorida cooperative Extension service, Institute of food and agricultural science, university of Florida EES (USA).
Lahannama, F. 2002. Socio-economic factors related to acceptance of pressurized Irrigation systems –a case study in Tehran Province. 4(36): 237-260.
Palis, F.G., Hossain, M., Bouman, B.A.M., Cenas, P.A.A., Lampayan, R.M., Lactaoen, A.T., Norte,
 
T.M., Vicmudo, V.R., and Castillo, G.T. 2004. A farmer participatory approach in the adaptation and adoption of controlled irrigation for saving water: A case study in Canarem, Tarlac, Philippines. International World Rice Research Conference, Pp. 397-401. 5-7 November, Tsukuba, Japan.
Reynolds, S.G. 1989. Possible reasons for nonadoption of pasture and forage crop research findings at farmer level. In: Grasslands and ForageProduction in South-east Asia (ed. Halim RA). Proceedings First Meeting Regional Working Group on Grazing and Feed Resources of Southeast Asia, Pp. 181-191. 27 Feb. 3 March, Serdang, Malaysia.
Shresta, R., and Gopalakristhnan, E. 1998. Adoption and diffusion of drip irrigation technology an econometric analysis. Economic Development and Cultural Change, 51:407-418.
Yaron, D., Dinar, A., and Voet, H. 1998. Irrigation of family farms: The Nazareth Region. American Journal of Agricultural Economics, 74:361-370.