کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استاد دانشکده محیط‌زیست، البرز، کرج، ایران

چکیده

روش آبیاری قطره­ای زیر­سطحی یک روش بسیار کارآمد برای استفاده بهینه از آب با به حداقل رسانیدن تلفات آب از طریق تبخیر از سطح خاک، کاهش نفوذ عمقی و درنتیجه کمک به حفظ ذخیره آب و حفظ مواد مغذی مورداستفاده گیاه است. این روش آبیاری در نقاط مختلفی از جهان بر روی محصولات مختلف ردیفی (ازجمله ذرت)، باغی و سبزیجات ارجحیت نسبتاً بالایی نسبت به سایر روش­های آبیاری قطره­ای سطحی، بارانی و سطحی به خود اختصاص داده است. همچنین در محصولات پر­مصرف در کشور ایران مثل ذرت که از سطح زیر کشت بالایی نیز برخوردار است و می­تواند نقش مؤثری در بیلان آب کشور داشته باشد دارای بازده قابل­قبولی بوده است. در این مقاله هدف معرفی مزایا و محدودیت­های روش آبیاری قطره­ای زیر­سطحی برای زراعت ذرت و ارائه توصیه­های فنی برای طراحی، اجرا و بهره­برداری از این سیستم در زراعت ذرت می­باشد. به این منظور مطالعاتی بر روی نتایج تحقیقات انجام‌شده در خصوص عملکرد گیاه ذرت و بهره­وری آب تحت سیستم آبیاری قطره­ای زیر­سطحی انجام شد. نتایج ارائه‌شده از مطالعات صورت گرفته نشان داد با توجه به بافت خاک ک عمق لوله­های قطره­چکان­دار در محدوده عمق 0.15 تا 0.45 متر متغیر بود. همچنین فاصله لوله ­های قطره­چکان­دار برابر 1/5 متر برای ذرت کشت‌شده بافاصله ردیف­های 76/0 متر مقرون‌به‌صرفه بود. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد دانه ذرت، بیوماس گیاه و جذب کود نیتروژن گیاه با استفاده از کود­آبیاری در طول فصل رشد تحت سیستم آبیاری قطره­ای زیر­سطحی دارای افزایش بیشتری بود. به‌طورکلی زمانی که با شرایط کمبود آب و تنش آبی محصول مواجه هستیم، کاربرد سیستم آبیاری قطره­ای زیر­سطحی می­تواند با طراحی و مدیریت صحیح باعث افزایش سطح تولید، افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت و همچنین بالا بردن بهره­وری آب آبیاری ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Subsurface Drip Irrigation System and Management Parameters in Corn Production

نویسندگان [English]

  • Hossein dehghansanij 1
  • Elahe Kanani 2
  • Majid Hamami 3
1 Associate Researcher, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Master of Science, Department of Water Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Professor, Faculty of Environment, Alborz, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Subsurface drip irrigation is a highly efficient method to optimal use of water by minimizing water losses through evaporation from the soil surface, reduce deep percolation, and thus helping to keep water and preserve the nutrients used by crops. This irrigation method have high priority in different parts of the world on different row crops, garden and vegetables compared to other methods irrigation such as of surface drip irrigation, sprinkler and surface irrigation. In Iran, for the crops with cultivated area, such as corn, were been very productive which may have an important role in the water balance of country's. In this article, the goal is introduction of benefits and limitations of subsurface drip irrigation for corn and provide technical advice for design, implementation and operation of this system in corn farming. For this purpose reports and publications on the yield and water productivity of corn under subsurface drip irrigation system were studied. The results showed that depth of dripline due to the soil texture was variable, and was in range from 0.15 to 0.45 meters. Also, the distance between the dripline was affordable with 1.5 meters for cultivated corn with a row spacing of 0.76 m. Also, the results showed that grain yield of corn, plant biomass and absorb plant nitrogen fertilizer by fertigation during the growing season has increased under the subsurface drip irrigation system. Generally, when we are faced with water shortage and water tension of the product, application of subsurface drip irrigation with a proper design and management will increase corn production levels, yield and yield components and, also increase the irrigation water productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Irrigation management
  • subsurface drip irrigation
  • Water productivity
  • yield
دهقانی سانیج، ح. 1392. بررسی بیلان انرژی به منظور تبخیر-تعرق گیاه ذرت و اجرای آن در سیستم آبیاری قطره­ای سطحی و زیر­سطحی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
دهقانی سانیج، ح. 1395. شاخص­های طراحی، اجرا و مدیریت در آبیاری زیر­سطحی و ارزیابی آن در باغات سمنان. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
وزارت جهاد کشاورزی، 94-1393. آمارنامه کشاورزی. جلد اول: محصولات زراعی.
Abuarab, M., Mostafa, E. and Ibrahim, M. 2013. Effect of air injection under subsurface drip irrigation on yield and water use efficiency of corn in a sandy clay loam soil. Journal of advanced research, 4(6):493-499.
Adamsen, F.J. 1992. Irrigation method and water quality effects on corn yield in the mid-Atlantic coastal plain. Agronomy journal, 84(5):837-843.
Albasha, R., Dejean, C., Mailhol, J.C., Weber, J., Weber, J., Bollègue, c. and Lopez, J.M. 2015. Performances of subsurface drip irrigation for maize under Mediterranean and temperate oceanic climate conditions. 26th Euro-Mediterranean Regional Conference and Workshops. 12-15 October 2015, Montpellier, France.
Arbat, G. P., Lamm, F. R. and Abou Kheira, A. A., 2010. Subsurface drip irrigation emitter spacing effects on soil water redistribution, corn yield, and water productivity. Appl. Eng. in Agric. 26 (3), 391–399.
 
Ayars, J.E., Fulton, A. and Taylor, B. 2015. Subsurface drip irrigation in California-Here to stay?. Agricultural Water Management, 157:39-47.
Badr, M.A., Hussein, S.A., El-Tohamy, W.A. and Gruda, N. 2010. Efficiency of subsurface drip irrigation for potato production under different dry stress conditions. Gesunde Pflanzen, 62(2):63-70.
Bar-Yosef, B., Sagiv, B. and Markovitch, T. 1989. Sweet corn response to surface and subsurface trickle phosphorous fertigation. Agronomy Journal, 81(3):443-447.
Ben-Gal, A. and Dudley, L.M. 2003. Phosphorus availability under continuous point-source irrigation. Soil Science Society of America Journal, 67(5):1449-1456.
Bordovsky, J.P., Emerson, C.L. and Mustian, J.T. 2012. Irrigation interval effects on cotton production using subsurface drip systems. In 2012 Dallas, Texas, July 29-August 1, 2012 (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers.
Couto, A., Padín, A. R. and Reinoso, B., 2013. Comparative yield and water use efficiency of two maize hybrids differing in maturity under solid set sprinkler and two different lateral spacing drip irrigation systems in Leon, Spain. Agric. Water Manage. 124, 77–84.
Di Paolo, E. and Rinaldi, M. 2008. Yield response of corn to irrigation and nitrogen fertilization in a Mediterranean environment. Field Crops Research 105:202-210.
Douh, B. and Boujelben, A. 2011. Effects of surface and subsurface drip irrigation on agronomic parameters of maize (Zea mays L.) under Tunisian climatic condition. Journal of Natural Product and Plant Resources, 1(3):8-14.
Dukes, M.D. and Scholberg, J.M. 2005. Soil moisture controlled subsurface drip irrigation on sandy soils. Applied Engineering in Agriculture, 21(1):89-101.
Enciso, J., Jifon, J., Anciso, J. and Ribera, L. 2015. Productivity of onions using subsurface drip irrigation versus furrow irrigation systems with an internet based irrigation scheduling program. International Journal of Agronomy, 2015.
FAO. 2011. Subset production crops database. Accessed 18 Feb 2015. FAO, Rome. http://faostat3.fao.org/ home/index.html
Hassanli, A.M., Ebrahimizadeh, M.A. and Beecham, S. 2009. The effects of irrigation methods with effluent and irrigation scheduling on water use efficiency and corn yields in an arid region. Agricultural Water Management, 96(1):93-99.
Howell, T.A., Schneider, A.D. and Evett, S.R. 1997. Subsurface and surface microirrigation of corn, Southern High Plains. Transactions of the ASAE, 40(3):635-641.
Kanani, E., Dehghanisanij, H. and Akhavan, S. 2016. Effects of different irrigation methods and mulch on corn (Zea Mayz L) evapotranspiration, yield, water use efficiency in a semi-arid climate. 2nd world Irrigation Forum (WIF2), 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand.
Karaşahin, M. 2014. Effects of different irrigation methods and plant density on silage yield and yield components of PR 31Y43 hybrid corn cultivar. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38:159-297.
Kosari, H., Dehghanisanij, H., Mirzaei, F. and Liaghat, A.M. 2013. Soil and canopy energy balances in a maize field with subsurface drip irrigation. IAHS-AISH publication, 278-282.
Lamm, F.R. and Aiken, R.M. 2005. Effect of irrigation frequency for limited subsurface drip irrigation of corn. In Proc. Intl. Tech. Conf. November (pp. 6-8).
Lamm, F.R. and Camp, C.R. 2007. Subsurface drip irrigation, Micro irrigation for Crop Production: Design, Operation, and Management (pp. 473-551). Amsterdam, The Netherlands.
Lamm, F.R., Bordovsky, J.P., Schwankl, L.J., Grabow, G.L., Enciso-Medina, J., Peters, R.T., Colaizzi, P.D., Trooien, T.P. and Porter, D.O. 2012. Subsurface drip irrigation: Status of the technology in 2010. Transactions of the ASABE, 55(2):483-491.
Lamm, F.R., O’Brien, D.M.and Rogers, D.H. 2015. Using the KState center-pivot sprinkler and SDI economic comparison spreadsheet-2015. In Proc. 27th Ann. Central Plains Irrig. Conf. (pp. 108-116). Colby, Kans.: Central Plains Irrigation Association.
Lamm, F.R. 2016. Cotton, tomato, corn, and onion production with subsurface drip irrigation: A review. Transactions of the ASABE, 59(1):263-278.
Lamm, F. R. 2002. Advantages and disadvantages of subsurface drip irrigation. In International Meeting on Advances in Drip/Micro Irrigation, Puerto de La Cruz, Tenerife, Canary Islands (p. 13).
Lamm, F. R., Schlegel, A. J. and Clark, G. A. 2004. Development of a best management practice for nitrogen fertigation of corn using SDI. Appl. Eng. Agric., 20(2), 211-220.
Liu, H., Wang, X., Zhang, X., Zhang, L., Li, Y. and Huang, G. 2017. Evaluation on the responses of maize (Zea mays L.) growth, yield and water use efficiency to drip irrigation water under mulch condition in the Hetao irrigation District of China. Agricultural Water Management, 179:144-157.
Marino, S., Aria, M., Basso, B., Leone, A. and Alvino, A. 2014. Use of soil and vegetation
 
     spectroradiometry to investigate crop water use efficiency of a drip irrigated tomato. European journal of agronomy, 59:67-77.
Mitchell, W.H., McVaine, J.E. and Mueller, J.P. 1969. Subsurface irrigation with perforated plastic tubing. Bulletin 99. Agricultural Extension Service.
Montemayor Trejo, J.A., Gómez Monsivais, A.O., Olague Ramírez, J., Zermeno González, A., Ruiz Cerda, E., Fortis Hernández, M., Salazar Sosa, E. and Aldaco Nuncia, R. 2006. Effect of three driptape installation depths on water use efficiency and yield parameters in forage maize. Técnica Pecuaria en México, 44(3):359-364.
Oron, G., DeMalach, Y., Hoffman, Z. and Cibotaru, R. 1991. Subsurface microirrigation with effluent. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 117(1):25-36.
Pablo, R.G., O’Neill, M.K., McCastin, B.D., Remmenga, M.D., Keenan, J.G. and Onken, B.M. 2007. Evaluation of corn grain yield and water use efficiency using subsurface drip irrigation. Journal of sustainable agriculture, 30(1):153-172.
Palacios-Díaz, M.P., Mendoza-Grimón, V., Fernández-Vera, J.R., Rodríguez-Rodríguez, F., Tejedor-Junco, M.T. and Hernández-Moreno, J.M. 2009. Subsurface drip irrigation and reclaimed water quality effects on phosphorus and salinity distribution and forage production. Agricultural water management, 96(11):1659-1666.
Powell, N. L. and Wright, F. S. 1993 Grain yield of subsurface microirrigated corn as affected by irrigation line spacing. Agron. J., 85(6), 1165-1170.
Schulz, M. 2000. Microirrigation of maize. In Proc. Natl. Conf. and Exhibition (pp. 398-405). Hornsby, NSW, Australia: Irrigation Association of Australia.
Sorensen, R. B., Butts, C. L., and Lamb, M. C. 2013. Corn yield response to deep subsurface drip irrigation in the southeast. Crop Mgmt., 12(1), doi: 10.1094/CM-2013-0122-01-RS.
Spurgeon, W. E., Manges, H. L. and Makens, T. P. 1991. Drip line spacing and plant population for corn. ASAE Paper No. 912592. St. Joseph, Mich.: ASAE.
Stone, K.C., Bauer, P.J., Busscher, W.J. and Millen, J.A. 2008. Narrow row corn production with subsurface drip irrigation. Applied engineering in agriculture, 24(4):455-464.
Tarkalson, D.D. and Payero, J.O. 2008. Comparison of nitrogen fertilization methods and rates for subsurface drip irrigated corn in the semi-arid Great Plains. Transactions of the ASABE, 51(5):1633-1643.
Thorburn, P.J., Cook, F.J. and Bristow, K.L. 2003. Soil dependent wetting from trickle emitters: Implications for system design and management. Irrigation Science, 22(3):121-127.
USDA. 2016. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. World Agricultural Production. Circular Series, WAP 12-16.
Venot, J.P., Zwarteveen, M., Kuper, M., Boesveld, H., Bossenbroek, L., Kooij, S.V.D., Wanvoeke, J., Benouniche, M., Errahj, M., Fraiture, C.D. and Verma, S. 2014. Beyond the promises of technology: a review of the discourses and actors who make drip irrigation. Irrigation and Drainage Journal, 63:186-194.