قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

چکیده

اهمیت استفاده بهینه از منابع آب با توجه به وضعیت اقلیمی کشور بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل، افزایش بهره­وری مصرف آب یکی از اهداف اساسی در نیل به کشاورزی پایدار محسوب شده و در این میان یکی از راهکارهای مهم و تأثیرگذار،  بهره­گیری از روش­های نوین آبیاری و جایگزینی آن با روش­های سنتی است. در این راستا گفتمان استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در چند سال اخیر در سطح کشور به‌شدت رشد یافته است. شاید به عللی همچون فراهم آوردن امکان اعمال کودآبیاری گیاه به‌طور مستقیم، کمترین تلفات آبی و بالاتر بودن بازده آبیاری نسبت به سایر روش­های آبیاری، جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. لیکن نکته حائز اهمیت آن است که به دلیل عمر کوتاه اجرا و بهره‌برداری سامانه آبیاری زیرسطحی در محصولات زراعی، بهره‌برداران و کشاورزان و مروجین باید در کنار توجه به مزایای سامانه به محدودیت­های فنی و اجرایی سامانه آبیاری زیرسطحی نیز آگاه بوده و بر اساس یک شناخت جامع، تصمیم‌گیری نمایند. تحقیق حاضر با هدف بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های اجرای سامانه آبیاری زیرسطحی در آبیاری محصولات زراعی  انجام شده است. در این راستا در اولین سامانه آبیاری زیرسطحی یونجه به مساحت حدود 8 هکتار در استان قزوین، مزیت‌ها و محدودیت‌های اجرای سامانه مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Capabilities and Limitations of Subsurface Irrigation Systems in an Alfalfa Field

نویسنده [English]

  • Afshin Uossef Gomrokchi
Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The importance of using water resources optimally due to the country's climate is not overlooked. For this reason, increasing water use efficiency is one of the main goals in achieving sustainable agriculture. One of the important and effective solutions is to use modern irrigation methods and replace them with traditional methods. In this regard, the discourse on the use of subsurface irrigation systems has grown in the country over the last few years. Perhaps due to reasons such as providing direct fertilizer application, the lowest water losses and higher irrigation efficiency, it has a special place. However, it is important to note that because of the short life operation of the subsurface irrigation system in crops, farmers should be aware of the advantages of the system to the technical and administrative constraints of the underwater irrigation system, and based on a Comprehensive knowledge, decision making. The purpose of this study was to investigate the capabilities and limitations of implementation of subsurface irrigation system in irrigation of crops. In this regard, the advantages and disadvantages of implementing the system have been investigated in the first alfalfa irrigation system of about 8 ha in Qazvin province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TFN
  • Water Use Efficiency
  • Qazvin
  • Resistance System Curve
  • Alfalfa
یوسف گمرکچی ا.، و پرورش ریزی، ع. 1396. مدل‌سازی دینامیک پمپ­های دور متغیر در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار با رویکرد به تحلیل مصرف انرژی (مطالعۀ موردی: سامانۀ آبیاری کشت و صنعت اشرفیه). نشریه تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی. دوره 18، شماره 68. صفحه 143-160.
Camp, C.R. 1998. Subsurface drip irrigation: a review. Trans. ASAE 41, 1353–1367.
Godoy AC, Pérez GA, Torres EA, Hermosillo LJ, Reyes JI. 2003. Water use, forage production and water relations in alfalfa with subsurface drip irrigation. Agrociencia 37: 107–115.
House, E.B. 1918. Irrigation by means of underground porous pipes. Colorado Agric. Exp. Stn. Bull. 240, Ft. Collins, CO.
  Hutmacher RB, Phene CJ, Mead RM, Clark D, Shouse P, Vail SS, Swain R, van Genuchten M, Donovan T. Jobes J. 2001. Subsurface drip and Furrow irrigation comparison with alfalfa in the Imperial Valley. In Proceedings, 31st California Alfalfa & Forage Symposium, Modesto, Calif.
Lamm, F.R. and C.R. Camp. 2007. Subsurface drip irrigation. Chapter 13 in Microirrigation for Crop Production - Design, Operation and Management. F.R. Lamm, J.E. Ayars, and F.S. Nakayama (Eds.), Elsevier Publications. pp. 473-551.
Malek, E., and G.E., Bingham. 1993. Comparison of the Bowen ratio-energy balance and the water balance methods for the measurment of evapotranspiration. J. Hydrol. 146:209-220.
Montazar, A., Zaccaria, D., Bali, K.H., Putnam, D. 2017. A Model to Assess the Economic Viability of Alfalfa Production .J. Irrig. and Drain. 66: 90–102.
 Putnam D, Montazar A, Bali K, Zaccaria D. 2015. Subsurface irrigation of alfalfa: benefits and pitfalls. Paper presented at American Society of Agronomy Conference, 4–5 February, Fresno, Calif.
Ruskin, R., Van, P.V., Cataldo, D.A. 1997. Technical analysis of the movement of TFN in the soil when applied through a subsurface drip irrigation system. In: Proceedings of ASAE Annual International Meeting, August 10–14, 1997 at Minneapolis, MN, USA, pp. 121–127.
Suarez-Rey, E.M., Choi, C.Y., William, B., McCloskey, David, M.K. 2006. Effects of chemicals on root intrusion into subsurface drip emitters. Irrig. Drain. 55, 501–509.
Wang, R.L., Gong, S.H., Li, G.Y. 2005. The methods and measures of root intrusion protection in subsurface drip irrigation. Water Sav. Irrig. 22, 205–211.