دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-78 
مدیریت آبیاری زیتون

صفحه 11-24

جلال جوادی مقدم؛ قاسم زارعی


تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی

صفحه 71-78

سمانه احسانی کلی کند؛ بیژن نظری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا