مدیریت آبیاری زیتون

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

گرچه هزاران سال است که زیتون در نواحی مدیترانه­ای جهان کاشته می­شود ولی اطلاعات کمی در خصوص آب مصرفی، ضریب گیاهی و برنامه­ریزی آبیاری آن وجود دارد. با محدودیت منابع آبی موجود، ضرورت استفاده‌ی بهینه از آب در بخش کشاورزی امری ضروری است. بر این اساس تولید محصولات کشاورزی با حداقل مصرف آب از اهمیت بسیاری برخوردار است و به‌عنوان یک راهبرد مهم برای کشور ما تلقی می‌گردد. افزایش تقاضا برای زیتون چه به‌صورت تازه خوری، چه کنسروی و چه در صنایع روغن­کشی، موجب شده است تا مسئولان کشاورزی کشور و باغداران به‌سوی محصولی با کیفیت و کمیت بالاتر روی بیاورند؛ اما به نظر می­رسد رسیدن به این هدف بدون مدیریت صحیح آبیاری باغات رو به رشد زیتون امکان‌پذیر نمی‌باشد. زیتون درختی مقاوم است که حتی در شرایط محدودیت آب عملکرد مناسبی دارد. زیتون برای رفع کامل نیاز آبی به حدود 600 تا 800 میلی­متر بارندگی سالانه نیاز دارد. در این مقاله مروری بر تحقیقات کاربردی انجام‌شده در خصوص مدیریت آبیاری درختان زیتون نظیر تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی، برنامه­ریزی آبیاری و سامانه­های آبیاری مناسب آن پرداخته شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Olive Irrigation Management

نویسندگان [English]

  • jalal Javadi Moghaddam 1
  • Ghasem Zarei 2
1 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Although thousands of years ago olive was planted in the Mediterranean region, but there is little information about water consumption, crop coefficient and irrigation scheduling of olive trees. With existence limitation of water resources, the need for optimal water use in the agricultural sector is essential. Accordingly, the production of agricultural crops with a minimum water consumption is very important and considered as an important strategy for our country. Increasing demand for olive, either fresh or canned, or in the oil-milling industry, has led the country's agricultural authorities and gardeners to move towards a higher quality and quantity product, but it seems that achieving this goal without proper management in increasingly irrigated olive orchards is not possible. The olive is a resistant tree that produce acceptable yield even under restricted water conditions. Olive needs about 600 to 800 mm of annual precipitation to completely compensate the need for water. In this paper, a review of applied research on irrigation management of olive trees such as water requirement, crop coefficient, irrigation scheduling and its appropriate irrigation systems have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation Scheduling
  • Crop Coefficient
  • Water Requirement
  • Olive
بی­نام، 1396. آمارنامه محصولات باغی کشور. وزارت جهاد کشاورزی. 254 صفحه.
بی­نام، 2016. آمارنامه سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد. 136 صفحه.
سیف پور، ک.، قاسم نژاد، م.، نیری، ف.، و صالحی، م.م. 1395. روش­های تولید در مناطق کشت زیتون. انتشارات حق‌شناس.
شاهین­رخسار، پ. ۱۳۸۵، افزایش کارایی مصرف آب با استفاده از آبیاری قطره­ای زیرزمینی، اولین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، اهواز، دانشگاه چمران
علیزاده، ا. 1381. طراحی سیستم­های آبیاری. دانشگاه امام رضا. 254 صفحه.
فرزام­نیا، م.، میران­زاده، م.، اسماعیلی، م.، زیدی، م. و.، گرشاسبی، د. 1393. ارزیابی سامانۀ آبیاری قطره­ای زیرسطحی در باغ زیتون. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، گزارش پژوهشی شماره 46775، 49 صفحه. لوزرت، ر.، بروس، ژ.، و درویشیان، م. 1376. زیتون. چاپ اول، کرج، نشر آموزش کشاورزی. 65 صفحه.
 Allen, G.R., Pereira, L., Rase, D., and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration. Irrig. Drain. Pap. 56, 301 p. FAO. Rome, Italy.
Behboudian, M.H., and Mills, T.M. 1997. Deficit irrigation in deciduous orchards. Hort. Rev., 21: 105-131.
Ben Ahmed, Ch., Ben Rouina, D., and Boukhris, M. 2007. Effects of water deficit on olive trees cv. Chemlali under field conditions in arid region in Tunisia, Sci. Hortic., 113: 267-277.
Ben-Gal, A., and Dudley, L.M. 2003. Phosphorus Availability under Continuous Point Source Irrigation. In Press, Soil Sci. Soc. Am. J., Vol 67.
Caruso, G., Rapoport, H., and Gucci, R. 2013. Long-term evaluation of yield components of young olive trees during the onset of fruit production under different irrigation regimes, Irrig. Sci., 31: 37-47.
Doorenbos, J., Pruitt, W.O. 1974. Crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage, Paper No. 24. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma.
Fereres, E. 1984. Variability in adaptive mechanisms to water deficits in annual and perennial crop plants. Bulletin Societé Botanique de France. Actualites Botaniques, 131: 17-32.
Fereres, E., Goldhamer, D., 1990. Deciduous fruit and nut trees. In: Stewart, B.A., Nielsen, B.A., D.R., (Eds.), Irrigation of Agricultural Crops. Agronomy Monograph No. 30. American Society of Agronomy, U.S.A, pp. 987-1017.
Fereres, E., Villalobos, F.J., Orgaz, F. and Testi, L. 2011. Water requirements and irrigation scheduling in olive. Proc. IS on Olive Irrigation and Oil Quality. Eds.: U. Yermiyahu et al. Acta Hort. 888, ISHS 2011.
Gispert, J.R., Ramirez de Cartagena, F., Villar, J., and Girona, J. 2013. Wet soil volume and strategy effects on drip-irrigated olive trees (cv. ‘Arbequina’), Irrig. Sci., 31: 479-489.
Goldhamer, D.A. 1999. Regulated deficit irrigation for California canning olives. Acta Hort., 474: 369-372.
Goldhamer, D.A., Dunai, J., and Ferguson, L.F. 1994. Irrigation requirements of olive trees and responses to sustained deficit irrigation. Acta Hort., 356: 172-175.
Greven, M., Neal, S., Green, S., Dichio, B., and Clothier, B. 2009. The effects of drought on the water use, fruit development and oil yield from young olive trees. Agr. Water. Manag., 96: 1525-1531.
Hendrickson, A.H., and Veihmeyer, F.J. 1949. Irrigation experiments with olives. Bull. Calif. Exp. Station No. 715.
Lavee, S., Wodner, M. 1991. Factors affecting the nature of oil accumulation in fruit of olive (Olea europaea L.) cultivars., J. Hort. Sci., 66: 583-591.
Mangliulo, V., d’Andria, R., Lavini, A., Morelli, G., and Patumi, M. 2003. Yield and quality of two rainfed olive cultivars following shifting to irrigation. J. Hort. Sci. Biotech., 78: 15-23.
Melgar, J.C., Mohamed, Y., Navarro, C., Parra M.A., and Benlloch, M. 2008. Long-term growth and yield responses of olive trees to different irrigation regimes. Agr. Water. Manag., 95: 968-972.
Moriana, A., Orgaz, F., Fereres, E., and Pastor, M., 2003. Yield responses of a mature olive orchard to water deficits. J. Am. Soc. Hort. Sci., 128: 425-431.
Moriana, A., Pe´rez-Lo´pez, D., Go´mez-Rico, A., Salvador, M.D., Olmedilla, N., Ribas, F. and Fregapane, G. 2007. Irrigation scheduling for traditional, low-density olive orchards: Water relations and influence on oil characteristics. Agr. Wat. Manag. 87: 171-179.
Motilva, M.J., Tovar, M.J., Romero, M.P., Alegre, S., and Girona, J. 2000. Influence of regulated deficit irrigation strategies applied to olive trees (Arbequina cultivar) on oil yield and oil composition during the fruit ripening period. J. Sci. Food Agric., 80: 2037-2043.
Orgaz, F., and Fereres, E. 1997. Riego. In: Barranco, D., Fernandez Escobar, R., Rallo, L. (Eds.), El cultivo del olivo. Mundiprensa, Madrid, pp. 251-271.
Orgaz, F., Testi, L., Villalobos, F.J., and Fereres, E. 2006. Water requirements of olive orchards-II: determination of crop coefficients for irrigation scheduling. Irrig. Sci., 24: 77-84.
Pastor, M., and Orgaz, F. 1994. Riego deficitario del olivar. Los programas de recorte de rigoen olivar. Agricultura, 746: 768-776.
Pastor, M., Vega, M., Hidalgo, J., and Girona, J. 2005. Influencia del riego sobre la calidad del aceite y sobre el comportamiento de la aceituna en el proceso industrial de extraccio´ n. Mundiprensa, Madrid, pp. 142-151.
Patumi, M., D’Andria, R., Fontanazza, G., Morelli, G., Giorio, P., and Sorrentino, G. 1999. Yield and oil quality of intensively trained trees of three cultivars of olive (Olea europaea L.) under different irrigation regimes. J. Hort. Sci. Biotech., 74: 729-737.
Perez-Lopez, D., Ribas, F., Moriana, A., Olmedilla, N., and De Juan, A. 2007. The effect of irrigation schedules on the water relations and growth of a young olive (Olea europaea L.) orchard. Agricultural Water Management, 89: 297-304.
Segal, E., Ben-Gal, A., and Shani, U. 2000. Water availability and yield response to high-frequency micro-irrigation in sunflowers. Proc 6th Int. Micro-Irrigation Congr. 22-27 Oct. 2000. Cape Town, South Africa.
Tognetti, R., d’Andria, R., Lavini, A., and Morelli, G. 2006. The effect of deficit irrigation on crop yield and vegetative development of Olea europaea L. (cvs. Frantoio and Leccino), Eur. J. Agron., 25: 356-364.