کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

کاشت گیاهان زراعی مناسب و سازگار با آب‌های شور و لب‌شور می‌تواند نقش موثری در افزایش درآمد کشاورزان و صادرات میوه به خارج کشور داشته باشد. خربزهای غالب در الگوی کشت خراسان بزرگ، بیشتر مصرف تازه‌خوری داشته و در صادرات میوه به خارج کشور جایگاهی ندارند. برای بررسی امکان استفاده از خربزه دیررس سبزوار (مه‌ولاتی) با استفاده از آبهای شور و لب‌شور در کاهش تلفات آب و افزایش صادرات، آزمایشی با 7 تیمار و 3 تکرار در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نواری، در مشهد انجام شد. تیمارهای آبیاری عبارت بودند از، آبیاری با آب شیرین (6/0 دسی­زیمنس بر متر) از ابتدای کاشت تا پایان برداشت محصول (T1)، آبیاری با آب دارای شوری 3 دسی­زیمنس بر متر (لب‌شور)، از  ابتدای کاشت تا برداشت محصول (T2)، آبیاری با آب دارای شوری 6 دسی زیمنس بر متر (شور)، از ابتدای کاشت تا پایان برداشت محصول (T3)، آبیاری با آب دارای شوری 3 دسی­زیمنس بر متر از 40 روز بعد از جوانه زنی تا برداشت محصول (T4)، آبیاری با آب دارای شوری 3 دسی ­زیمنس بر متر از 20 روز بعد از جوانه زنی تا برداشت محصول (T5)، آبیاری با آب دارای شوری 6 دسی­زیمنس بر متر از 40 روز بعد از جوانه زنی تا برداشت محصول (T6)، آبیاری با آب دارای شوری 6 دسی­زیمنس بر متر از 20 روز بعد از جوانه زنی تا برداشت محصول (T7). نتایج نشان داد که، شوری آب باعث کاهش عملکرد کل، عملکرد بازارپسند و کارآیی مصرف آب آبیاری شد اما تفاوت بین عملکردهای تیمارهای آب شور و لب‌شور معنی‌دار نبودند. آبیاری با آب شیرین در اوایل دوره رشد باعث افزایش محصول نشده بلکه، تنش بیشتری به گیاه وارد کرد. در این آزمایش، با وجود شور شدن آب و کاهش محصول، هنوز خربزه‌های تولیدی، برای صادرات مناسب بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application and Management of Brackish and Saline Water in Sabzevar Late Melon

نویسندگان [English]

  • Javad Baghani 1
  • Mehdi Azizi 1
  • Mohammad Karimi 2
1 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Razavi Research Center of Agriculture and Natural Resources
2 Accademic Member, Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Razavi Research Center of Agriculture and Natural Resources
چکیده [English]

Proper planting crops using saltwater and brackish water can effectively increase the income of farmers and exports out of the country. Most melons are now planted in Khorasan are not suitable for export to other countries. To investigate the possibility of using saltwater and brackishon on Sabzevar late melon (Mahvelati), was experiment with 7 treatments and 3 replications in a randomized complete block design with drip irrigation, in Mashhad. Irrigation treatments were, fresh water from planting to harvest, water (3 dS/m) from planting to harvest, water (6 dS/m) from planting to harvest, water (6 dS/m) from 20 days after plantation to harvest, water (6 dS/m) from 40 days after plantation to harvesting, water (3 dS/m) from 20 days after plantation to harvest and water (6 dS/m) from 40 days after plantation to harvest. Result showed that, wwith increasing salinity, total yield, marketable yield and water use efficiency decreased. But the difference between saltwater and brackish water treatment practices was significant. Irrigation with fresh water at the beginning of the growing season, the product does not increase, but put more stress on the plant. With the increase in salinity and decrease product, still produced fruits are suitable for export.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melon
  • Salinity
  • Drip Irrigation
  • Sabzevar
علیزاده ا. 1390. مصاحبه روزنامه اطلاعات. شماره 25247، دوشنبه 24 بهمن1390
فیضی م.، فرخنده ع.، مصطفی زاده ب. و موسوی ف. 1389. اثر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد گرمک به روش آبیاری قطره ای. پژوهش آب در کشاورزی، ب، جلد 24، شماره 2/1389.
محمدزاده ا. 1390. "اثر شوری آب آبیاری و کمیت ژنوتیپ های تجاری خربزه". مقالات نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
نظری ع.، مهدوی میقان ا. و ابراهیمی ا. 1390. " بررسی همبستگی بین شوری آب و خاک با محتوای مواد جامد محلول و مزه در دو رقم خربزه کشت شده در منطقه بیارجمند شاهرود". مقالات نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه. 
 
Ayers R.S. and Westcot D.W. 1994. Water quality for agriculture. FAO 29.
Blaylok A.D. 1994. Soil salinity, Salt tolerance and growth potential of horticultural and landscape plants. Department of plant, Soil and Sciences College of Agriculture. University of Wyoming.
Botia P., Navarro J.M., Cerda A. and Martinez V. 2005. Yield and fruit quality of two melon cultivars irrigated with saline water at different stages of development. Europ. J. Agronomy 23:243-253.
Kusvuran S., Ellialtıoglu S., Abak A. and Yasar F. 2007. Effects of salt stress on ion accumulation and activity of same antioxidant enzymes in melon (Cucumis melo L.) Journal of Food, Agriculture Environment 5(2):351-354.
Mangal J.L., Hooda P.S. and Lal S. 1988. Salt tolerance of five muskmelon cultivars. The Journal of Agricultural Science. 110: 641-643.
Yeo A.R.,  Lee K.S., Izard P., Boursier P.J. and  Flowers T.J. 1991. Short and Long Terms Effects of Salinity on Leaf Growth in Rice (Oryze sativa L.). J. Exp. Bot., 42: 881-889