کلیدواژه‌ها = بیلان آب
فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از برنامه‌های هوشمند تلفن همراه در آبیاری محصولات کشاورزی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 103-114

مهسا حیدری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمود قاسم‌نژاد


برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشه‌بهار در فضای سبز

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-10

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی


تاثیر روش های مختلف آبیاری یک درمیان جویچه ای بر جذب آب و آبشویی نیترات در کشت ذرت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 65-76

رحمان باریده؛ سینا بشارت؛ فرشته نسیمی