دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-70 
آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی

صفحه 1-12

مجید شریفی پور؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد


ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس

صفحه 37-44

سید ابراهیم دهقانیان؛ حسین دهقانی سانیج؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان

صفحه 63-70

پریسا شاهین رخسار؛ بیت اله امان زاده؛ معرفت مصطفوی راد؛ نادر عباسی