نویسنده = حسین دهقانی سانیج
REWAS ابزاری در جهت ارزیابی صرفه‌جویی واقعی آب کشاورزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 119-134

حسین دهقانی سانیج؛ سالومه سپهری؛ الهه کنعانی


ارزیابی فنی دو سامانه لوله‌های قطره‌چکان دار و آبیاری قطره‌ای نواری در گلخانه توت فرنگی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-122

پریسا شاهین رخسار؛ حسین دهقانی سانیج؛ قاسم زارعی؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ حیدر ﻧﮋاد


بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-10

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج


مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 43-53

محمد ذونعمت کرمانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ رسول اسدی